halštatské hradiště

Blížejov
Ves v údolí Zubřiny s původně gotickým kostelem sv. Martina (renesanční malby, náhrobníky rodů, heraldická výzdoba).

Dolní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky dvou hradišť pravěkého a raně středověkého stáří.

Hradiště Radná u Olešné
Hradiště z pozdní doby bronzové a pozdní doby halštatské, osídlené až do raného středověku.

Hradiště Tuhošť u Lhovic
Nedaleko Lhovic na kopci Tuhošť jsou doloženy pozůstatky pravěkého osídlení již v době bronzové.  

Hradiště u Březiny
Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku.

Hradiště u Dolního hradiště
Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny.

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Hradiště u Luhova
Výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří.

Hradiště u Plas
Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové.

Mohylové pohřebiště u Újezdu u Svatého Kříže
Halštatské pohylové pohřebiště.

Olešná
Sídliště Radná nad řekou Berounkou bylo osídleno poměrně dlouho dobu, od pravěku do raného středověku.

Podražnice
Vesnička pod halštatským hradištěm. Rodiště osobního sekretáře pruského kancléře Bismarcka.

Pohřebiště u Nynic
Pravěké pohřebiště z doby bronzové a halštatské. Nově rozpoznaná skupina hrobů dostala podle prvního naleziště název nynická kultura.

Sídliště u Všerub
Nepříliš zřetelné terénní pozůstatky sídliště (snad hradiště?) z pozdní doby halštatské a z raného středověku.

Štítary
Ves pod starobylým hradištěm Tasnovice/Štítary.