Výlet - Pravěké osídlení Plzeňska

Výlet Pravěké osídlení Plzeňska vás povede po stopách nalezišť pravěkých a raně středověkých hradišť v okolí Konstantinových Lázní (Okrouhlé Hradiště, Bezemín, Šipín, Ostrov) a představí vám, jak taková hradiště vypadala, kdo je obýval, co bylo obživou těchto obyvatel a jakým způsobem byli pohřbíváni.

Jednotlivá zastavení: Hradišťský vrch u Okrouhlého Hradiště, zřícenina hradu Gutštejn, mohylové pohřebiště, hradiště Bezemín, hradiště Šipín, hradiště Ostrov, zřícenina hradu Falkenštejn

Výlet - Vznik středověkého českého státu

Výlet Vznik středověkého českého státu vás povede po Starém Plzenci. Během cesty se dozvíte o formování přemyslovského knížectví, o významu hradské správní soustavy a o úpadku hradských center na úkor měst, jakožto nových sídelních forem vznikajících v 13. století. To vše na příkladu hradiště Hůrka, které bylo součástí hradské soustavy a nachází se právě ve Starém Plzenci.

Jednotlivá zastavení: rotunda sv. Petra a Pavla, vrch Hůrka, kostel Narození Panny Marie (Malá Strana), kostel sv. Jana Křtitele (Velká Strana), hrad Radyně

Výlet - Zaniklá středověká krajina

Výlet Zaniklá středověká krajina vás povede Kozelským polesím rozkládajícím se nedaleko Šťáhlav. Jedná se o unikátně dochovaný soubor terénních reliktů sídelní a hospodářské aktivity z období středověku v podobě zříceniny hradu Lopata s pozůstatky obléhacího ležení z doby husitských válek, zaniklé tvrze a vsi, rybničních hrází, náhonů a cest.

Jednotlivá zastavení: zámek Kozel, rybníček za Kozlem, Nestlivský rybník, zbytky tvrze Netajov (Neslívy), mohylové pohřebiště Hádek, zřícenina hradu Lopata

Výlet - Středověké hrady a jejich osudy

Výlet Středověké hrady a jejich osudy vám na příkladu hradu Krašov představí život na středověkém hradě a v hospodářském předhradí. Tento hrad prošel mnoha stavebními proměnami v závislosti na jeho aktuálním využití. Naleznete zde zbytky původní hradní fortifikace a dále i budovy vystavěné v době, kdy hrad sloužil jako šlechtická i nešlechtická rezidence. Poznáte, které jeho části posloužily jako zdroj stavebního materiálu, a zjistíte, jakým spolkovým aktivitám slouží dnes.

Jednotlivá zastavení: Krašovské vodopády, zřícenina hrady Krašov

Výlet - Husitské války na Plzeňsku

Výlet Husitské války na Plzeňsku vám na příkladu rozvráceného cisterciáckého kláštera v Klášteře u Nepomuku nastíní vyhrocení ekonomické a sociální situace v závěru vlády Václava IV., násilnou fázi husitské revoluce a následné nové uspořádání majetkových poměrů v Čechách.

Jednotlivá zastavení: Nepomuk - Svatojánské muzeum, kaple sv. Vojtěcha, Červený most, Klášter - kaple sv. Markéty, centrum Kláštera, zámek Zelená Hora, Nepomuk - Městské muzeum a galerie

Výlet - Renesanční šlechta

Výlet Renesanční šlechta vás provede Kaceřovem a Kralovicemi – místy, kde se nachází zámek a kostel, které nechali vystavět Gryspekové, členové významného českého rodu. Na jejich příkladu se seznámíte se šlechtou a jejím významem v Čechách během 16. a první čtvrtiny 17. století.

Jednotlivá zastavení: Kaceřov (zámek Kaceřov a kaple), Kralovice (kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích), Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Výlet - Jezuité v českých dějinách

Výlet Jezuité v českých dějinách vás povede po stopách jezuitů v Klatovech. Na příkladu jejich činnosti v tomto městě se seznámíte s významem jezuitského řádu pro kulturu a vzdělanost v Čechách raného novověku, s osobnostmi řádu a s oblastmi jeho působení.

Jednotlivá zastavení: Klatovy - barokní lékárna U Bílého jednorožce, katakomby, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, jezuitská kolej, kostel Narození Panny Marie, městské hradby, okrouhlice, rozhledna Černá věž

Výlet - Barokní krajina

Výlet Barokní krajina vás povede z Plas do Mariánské Týnice přes kulturní krajinu, která byla obnovena po třicetileté válce. Jedná se o barokní krajinu, a to proto, že byla jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň intenzivně hospodářsky využívaná.

Jednotlivá zastavení: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

Výlet - Barokní výtvarné umění

Výlet Barokní výtvarné umění vás povede po stopách malířů, sochařů a architektů, kteří na konci 17. a v první polovině 18. století tvořili v Manětíně, a jejich objednavatelů.

Jednotlivá zastavení: Manětín - městské domy, sochy světců, zámek, kostel sv. Jana Křtitele, radnice, kostel sv. Barbory

Výlet - Židé v českých dějinách

 

Výlet Židé v českých dějinách vás na příkladu židovských památek v Hartmanicích seznámí s osudy dlouhodobě marginalizované, ale z hlediska kulturních tradic významné menšiny. Dozvíte se o klíčových meznících dějin židovského obyvatelstva českých zemí.

Jednotlivá zastavení: Hartmanice - Muzeum dr. Šimona Adlera, kostel sv. Vintíře, Horská synagoga, židovský hřbitov