Hradiště u Horního Hradiště

Horní Hradiště - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Historie

Asi 950 m jihozápadně od vsi Horní Hradiště se na ostrožně s pomístním názvem Na Kozím zámku nad levým břehem řeky Střely nacházejí archeologické stopy pravěkého opevněného hradiště, obývaného v pozdní době bronzové a v době halštatsko-laténské. Ostrožna je na severovýchodě oddělena od okolního terénu dvěma sedly, v ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole. Celková plocha hradiště zaujímá asi 0,7 ha. Archeologické sondy ve valu zjistily stopy přepálení, v ploše hradiště se našly zlomky mazanice a střepy keramiky nynické kultury. Poloha hradiště tvoří pozoruhodnou dvojici s hradištěm ležícím asi 750 m jihovýchodně odtud na výrazné ostrožně na protějším břehu Střely (katastrální území města Plasy). Obě hradiště jsou dokladem pravěkého osídlení povodí Střely a snad souvisejí s ochranou důležité cesty, která v těchto místech překonávala řeku pomocí brodu.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.