Sídliště u Všerub

Všeruby - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Nepříliš zřetelné terénní pozůstatky sídliště (snad hradiště?) z pozdní doby halštatské a z raného středověku.

Historie

Na oválné ostrožně pod Kočičím vrchem 1,5 km severozápadně od Všerub se nacházejí nepříliš zřetelné terénní pozůstatky sídliště (snad hradiště?) z pozdní doby halštatské a z raného středověku. O osídlení lokality svědčí nálezy různě starých keramických zlomků, z nichž některé lze datovat do přelomu 9. a 10. století, jiné až do 13. století. K nejzávažnějšímu nálezu zde došlo víceméně náhodou v červenci 1984, kdy vichřice vyvrátila pás lesa. Ve vývratu v jihozápadní části šíje ostrožny byl zjištěn pruh propálené hlíny a pod ní do podloží zapuštěné kůlové jamky utěsněné křemencovými oblázky. Pravděpodobně se jedná o stopu části palisádového opevnění, jež přepažovalo ostrožnu v místě šíje. Její datování je nejasné, poprvé však byl v tomto případě archeologicky dokumentován opevňovací prvek bez viditelných terénních pozůstatků.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.