Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku

Nepomuk - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko, neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého najdeme v Nepomuku blízko náměstí. Vystavěn byl na místě údajného světcova rodného domu. Janova socha vévodí hlavnímu oltáři.

Historie

Nepomuku najdeme dva kostely. Mladší poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl vybudován v letech 1734–1738 podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Jeho předchůdcem byl kostel sv. Jana Křtitele, který nechal zbudovat František Matyáš ze Šternberka na místě údajného rodného domu sv. Jana Nepomuckého. Stavba podlehla požáru v roce 1686 a poté byla obnovena Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Po svatořečení Jana Nepomuckého zřejmě již nevyhovovala, jelikož do města přicházelo mnoho poutníků, a tak nechal Adolf Bernard z Martinic kostel přestavět. Stavba byla započata v roce 1734. Charakteristické dvojvěží bylo budováno až později. V letech 1878 a 1879 byl kostel opraven podle plánu Antonína Bauma a Bedřicha Münzbergera. Tehdy byly kromě jiného opětovně vyzdviženy báně věží, jež byly zničeny při požáru roku 1835. K dalším opravám došlo v roce 1928 a později v 90. letech 20. století.

Kostel je vrcholně barokní stavbou s dominantním dvojvěžím a lodí krytou mansardovou střechou. Hlavní průčelí je trojosé, tvořené středním rizalitem a postranními věžemi. Dvojice pilastrů lemuje střední úsek rizalitu, v němž se nachází raně barokní kamenný portál s prolomeným trojúhelníkovým frontonem, nad nímž spočívá martinický erb se šternberskou hvězdou. V architrávu je vytesaný latinský nápis o výstavbě a opravě s letopočtem 1688. Nad portálem je okno a nad ním štít. V jeho středu je nika se sochou sv. Jana Křtitele. V přízemí jsou jednoduché portálky, nad nimi niky s plastikami sv. Dominika a sv. Františka z Assisi. Na pravé věži jsou hodiny, na levé páskový ornament. Stěny lodi jsou hladké s kasulovými, segmentovými i prostými obdélníkovými okny. Na boční straně stojí dřevěný kříž. Vedle vchodu je pamětní deska připomínající v různých jazycích místo narození sv. Jana Nepomuckého. V podvěžních prostorách jsou umístěny panely s informacemi souvisejícími se slavným rodákem.

Loď má půdorys latinského kříže. Ke střední části přiléhají dvě menší prostory. Větší jižní je součástí lodi, menší severní tvoří presbytář a je zakončena nikou, ve které je umístěn hlavní oltář. Na jižní straně je v patře nad vstupem umístěna kruchta. Střední pole je zakončeno podobnými nikami jako presbytář, v nichž jsou umístěny postranní oltáře. Stěny jsou opatřeny vápenným nátěrem, podlahu tvoří žulové desky. Cenná je kazatelna z 2. poloviny 17. století, zdobená akantovými a rozvilinovými motivy a zakončená šternberskou hvězdou. Ve střední části lodi najdeme čtyři barokní obrazy s motivy ze života sv. Jana Nepomuckého. Hlavní oltář je novorenesanční s korintskými sloupy a dórským architrávem s obrazem sv. Jana Křtitele od Josefa Hellicha. Ve středu oltáře stojí měděná postříbřená socha sv. Jana Nepomuckého od Josefa Maxe a Ludvíka Fortnera z roku 1849. Dále jsou zde postranní oltáře sv. Mikuláše, sv. Anežky České, Panny Marie Růžencové a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V kostele najdeme také plastiky sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily, sv. Prokopa, sv. Cyrila, sv. Metoděje a obrazy křížové cesty od Karla Herzoga. Varhany byly zhotoveny v roce 1912. Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého v NepomukuKostel sv. Jana Nepomuckého v NepomukuKostel sv. Jana Nepomuckého v NepomukuKostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku