Zámek Nebílovy (čp. 1)

Nebílovy - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Zámek v Nebílovech představuje vytříbenou barokní architekturu. Unikátní je forma dvou protilehlých objektů, které svírají čestný dvůr.

http://www.zamek-nebilovy.cz

Historie

Zámecký areál zaujímá střed obce Nebílovy. Představuje architektonicky nejvytříbenější barokní zámecký komplex regionu. Unikátní je forma dvou protilehlých objektů, které svírají čestný dvůr. Za autora je považován Jakub Auguston mladší, pravděpodobně podle návrhu Johanna Lucase von Hildebrandta, jehož styl je zde patrný.

Čelní patrová budova s mansardovou střechou má ve středu věž s cibulovou bání a hodinami, v přízemí je klenutý průjezd. Vjezdový portál je bohatě profilovaný s pilastry, které nesou balkon. Členěné fasády jsou obnoveny podle barokní podoby. Interiér je řešen jako dvoutrakt. Schodiště má barokní mříž, dochovány jsou i portály. Patro je plochostropé. Jádro zadního trojkřídlého zámku tvoří v jižním nároží a křídle dochovaná renesanční tvrz s patrnou sgrafitovou výzdobou fasád. Tady byla do dvora arkáda, jež zanikla při barokní přestavbě. Protilehlou východní část tvořila zřejmě starší budova gotické tvrze, která se dochovala v základech pod barokní stavbou. Boční vstupní portály mají raně barokní supraporty. Hlavní vstup ústí na monumentální schodiště. Nad vstupem je trojúhelný štít. Polovinu středu patra zabírá klasicistní sál, vyzdobený kolem roku 1788 malířem Antonínem Tuvorou motivy rostlin a zvířat. Severní křídlo zaujímá v obou patrech kaple sv. Antonína s křížovým půdorysem.    

Barokní zámecký park byl vybudován na jižní straně. Hlavní osa, tvořená průhledem branou ze středu čestného dvora, byla ukončena bohatě členěnou zdí s přistavěnými pavilony. Nad zámkem byl umístěn hospodářský dvůr. Zachovala se pouze budova sýpky a na ni navazující barokní brána s trojúhelným tympanonem. Po konfiskaci roku 1948 byl objekt převzat obcí a uvažovalo se i o jeho demolici. Nakonec bylo rozhodnuto o rekonstrukci. Od roku 1998 je přístupný veřejnosti a pokračuje jeho postupná obnova. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. 

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.