hradiště

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Břasy
Výšinné sídliště Křemenáč bylo osídleno ve dvou obdobích, a to v eneolitu a v době halštatské.

Březina
O tom, že Březina byla osídlena v různých historických etapách svědčí existence zdejšího hradiště, hradu a zámku s rozsáhlým parkem.

Bukovec
Na severozápadním předměstí Plzně, kolem železniční trati na Prahu, se nachází původně středověká ves Bukovec, kde se již v době laténské nacházelo opevněné hradiště.

Dolní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky dvou hradišť pravěkého a raně středověkého stáří.

Hodoviz
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště.

Horní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí pozůstatky halštatsko-laténského hradiště.

Hradec
Roku 1186 patřila vesnice klášteru v Kladrubech. Dominantou obce je kostel sv. Jiří.

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Hradiště a mohylové pohřebiště Na hradišti u Střapole
Poblíž Berounky se nachází zbytky původního hradiště.

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Hradiště Jindřín u Radkovic
Nedaleko obce Radkovice najdeme pozůstatky výšinného opevněného sídliště a hradiště Jindřín.

Hradiště Kokšín u Mítova
Hradiště Kokšín se nachází na stejnojmenném vrchu nedaleko Mítova.

Hradiště Na zámku u Podražnic
Staré halštatské hradiště.

Hradiště Tuhošť
Hradiště u nedalekého Smolova je považováno za historickou Tuhošť, správní centrum kraje před vznikem královského města Domažlic.

Hradiště u Březiny
Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku.

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.

Hradiště Vyšehrad u Hodovizu
Terénní pozůstatky pravěkého blíže nedatovaného hradiště.

Hradiště Žďár u Pavlovska
Vrch Žďár je dominantou celé Rokycanské kotliny. Vzhledem ke své poloze a výhledům je oblíbeným turistickým cílem.

Kostel sv. Jana Evangelisty v Blovicích
Barokní kostel sv. Jana Evangelisty stojí nad řekou na okraji městského jádra. Vybudován byl v letech 1760–1767. Za kostelem se nachází pohřební kaple sv. Kříže.