Planá

Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Pětitisícové město Planá je jedním z důležitých center západních Čech, zboží v minulosti patřilo například Dobrohostům z Ronšperka, Plánským ze Žeberka, Šlikům, Sinzendorfům a Nosticům.

http://www.plana.cz/

Památky v oblasti

Fara v Plané (čp. 133)

Fara v Plané (čp. 133)
Fara v Plané se nachází v sousedství chrámu Nanebevzetí Panny Marie, patrová budova o dvou křídlech, která zaujímá půdorys ve tvaru písmene L a je završena mohutnou sedlovou střechou, byla vystavěna v 18. století.

Fotografie neexistuje.

Historické jádro města Planá
Předchůdcem města Planá byla stará slovanská osada ulicového typu, která se rozkládala kolem románského kostela svatého Petra a Pavla, ve 13. století k ní přibylo město budované na pravidelném půdorysu.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Plané

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Plané
Novorománská kaple svatého Jana Nepomuckého na jižním okraji Plané.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Dnešní podobu starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie určila pozdně barokní přestavba v půli 18. století, sakrální památka se pyšní nádherným volutovým štítem a souborem gotických i renesančních náhrobníků.

Kostel sv. Anny v Plané

Kostel sv. Anny v Plané
Barokní kostel svaté Anny se nachází nedaleko Plané, interiér památky je vyzdoben barokními freskami a ukrývá vzácný raně barokní epitaf.

Kostel sv. Petra a Pavla v Plané

Kostel sv. Petra a Pavla v Plané
Zvenku nenápadný kostel svatého Petra a Pavla, na konci 18. století zrušený a přestavěný na sýpku, ukrývá cenný soubor románských fresek ze 13. století.

Měšťanské domy v Plané

Měšťanské domy v Plané
Město Planá se pyšní rozsáhlým souborem dobře zachovaných měšťanských domů, které vznikaly od středověku a následně byly přestavovány a upravovány až do sklonku 19. století, setkáme se zde s příklady gotické, renesanční, barokní, klasicistní, e ...

Radnice v Plané (čp. 1)

Radnice v Plané (čp. 1)
Na hlavním plánském náměstí lze spatřit raně barokní radnici, která byla zbudována v letech 1680 až 1685, dvoupatrová stavba se pyšní vysokým štítem, který je zdoben malbou ze závěru 19. století a barokními sochami svatých.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v Plané

Sochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v Plané
Soubor smírčích křížů z 15. a 16. století a dva barokní sloupy se sochami svatého Jana Nepomuckého.

Zámek Planá (čp. 248)

Zámek Planá (čp. 248)
Plánský zámek vznikl několika přestavbou středověkého hradu, jeho současná podoba je výsledkem úprav z přelomu 19. a 20. století.

Historie

Město Planá, v písemnostech německé provenience označované výrazem Plan, nalezneme zhruba v těžišti pomyslného trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří Tachov, Černošín a Mariánské Lázně. Důležité západočeské sídlo leží v údolí Hamerského potoka a v jeho bezprostřední blízkosti se rozkládá několik půvabných rybníků.

Ačkoliv pramennou zmínku o Plané bychom před rokem 1251 hledali marně, archeologické průzkumy ukázaly, že počátky osídlení prostoru města můžeme klást už do 9. století. V půli 13. věku udělil král Václav I. patronátní práva k místnímu kostelu svatého Petra a Pavla, který byl vystavěn nedlouho předtím, cisterciáckému klášteru v bavorském Waldsassen. Planá těžila ze své strategické polohy při obchodní cestě, která spojovala Plzeň s Norimberkem, k rozmachu lokality přispělo i otevření nedalekých stříbrných a olověných dolů. Kolem roku 1343 založili Dobrohostové z Ronšperka v blízkosti původní vsi sídliště s pravidelným půdorysem, které bylo někdy před rokem 1379 povýšeno na městečko. Na počátku 15. století získal Planou Jindřich z Elstenberka, který se během husitských válek přiklonil na stranu katolíků. Po jeho smrti se obce zmocnil umírněný kališník Aleš ze Žeberka, jehož synové se již psali jako Plánští ze Žeberka. Ve druhé půli 15. věku byla Planá povýšena na město, avšak Alešovi potomci byli roku 1517 nuceni zboží pro značné zadlužení prodat bohatému Štěpánu Šlikovi z Holíče.

Šlikové nechali provést renesanční přestavbu místní šlechtické rezidence, museli však strpět dočasnou přeměnu plánského panství v královské manství, která byla trestem za účast rodu v protihabsburském povstání roku 1547. Třicetiletá válka přinesla městu mnoho útrap a strádání, na vině byla jeho poloha na frekventované cestě, kterou pro své přesuny s oblibou využívala vojska znepřátelených stran. Roku 1665 koupil Planou Jan Jáchym ze Sinzendorfu, jehož potomci rozsáhlému dominiu, které se počátkem 19. století skládalo z více než 30 vsí, vládli až do roku 1822, kdy je nahradili Nosticové.

Planá měla v raném novověku řemeslnický ráz, v obci působilo až 16 cechů, část obyvatel nacházela obživu v blízkých dolech, kde se dobývalo stříbro, olovo, měď i antimon. Ani zemědělství nebylo zanedbatelnou složkou městské ekonomiky, osada hrála důležitou úlohu v obchodě s obilím. V 18. století zde byla otevřena sklárna, roku 1872 se Planá prostřednictvím tratě z Plzně do Chebu napojila na železniční síť.

Po druhé světové válce přišla Planá takřka o polovinu svého obyvatelstva, příčinou prudkého poklesu bylo vysídlení německého etnika. Po roce 1948 se stala lokálním střediskem zemědělství a potravinářského průmyslu. Roku 1992 byla obec prohlášena městskou památkovou zónou. V současné době zde žije zhruba 5 000 obyvatel.

Významné pověsti

Tajemná znamení nad Planou

Planá a blízké okolí bývaly podle pověstí i rozličných kronikářských záznamů a zpráv místy, kde se často odehrávaly různé nadpřirozené a nevysvětlitelné jevy. Mezi podivné úkazy patřily například plameny, které občas bez zjevné příčiny poletovaly po obloze nad městem. Podobná zlověstná znamení předcházela neblahým událostem, které měly Planou postihnout, zvěstovala tedy příchod válek, morových ran a velkých neúrod. Roku 1706 byly nedaleko rybníka zpozorovány tři ohnivé postavy. Kronikář ihned přispěchal s vysvětlením; byli to prý duchové třech příslušníků rodu Sinzendorfů, jednoho chlapce a dvou dívek, kteří zemřeli v dětském věku.

Významné osobnosti

Aleš ze Žeberka

(zemřel po 1453)

Fotografie

Fara v Plané (čp. 133)Kaple sv. Jana Nepomuckého v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel sv. Anny v PlanéKostel sv. Petra a Pavla v PlanéMěšťanské domy v PlanéRadnice v Plané (čp. 1)Sochy sv. Jana Nepomuckého a smírčí kříže v PlanéZámek Planá (čp. 248)