Hradiště u Ostrova u Bezdružic

Ostrov u Bezdružic - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště.

Historie

Na ostrožně nad soutokem Úterského a Blažimského potoka se nacházejí terénní pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiště. Protáhlou ostrožnu s plochou hradiště (2 ha) odděluje od okolního terénu sedlo a úzká šíje na severozápadní straně, kde jsou patrné také dva souběžné valy, z nichž vnější obloukovitý je vysoký až 4 m. Na vnitřní val navazuje obvodový val, běžící částečně po hraně ostrožny a místy využívající skalní útvary. Hradiště bylo osídleno v pozdní době bronzové, v pozdní době halštatské a v raném středověku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.