Stráž

Stráž - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Obec Stráž byla ve středověku jedním z center chodského osídlení a hrála důležitou úlohu při obraně západních hranic českého státu, v 15. a 16. století byla dlouhodobě zastavena rodu Švamberků.

http://www.obecstraz.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Ducha ve Stráži

Kostel sv. Ducha ve Stráži
Poutní kostel svatého Ducha byl vybudován na počátku 18. století na místě starší kaple, obdélníková barokní stavba se donedávna nacházela v havarijním stavu, v posledních letech probíhá záchrana a postupná obnova památky.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Stráži

Kostel sv. Jana Křtitele ve Stráži
Architektonicky pozoruhodný hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele prochází pozvolnou obnovou, která má odstranit následky několik desetiletí zanedbávané údržby.

Kostel sv. Václava ve Stráži

Kostel sv. Václava ve Stráži
Barokní kostel svatého Václava s vysokou hranolovou věží je dominantou strážského náměstí.

Městské domy ve Stráži (čp. 131, 145, 169)

Městské domy ve Stráži (čp. 131, 145, 169)
Protáhlé náměstí ve Stráži zdobí několik patrových měšťanských domů, na které se vztahuje památková ochrana; konkrétně se jedná o pozdně klasicistní budovy z první a novogotická stavení z druhé poloviny 19. století.

Socha sv. Jana Nepomuckého a kašna ve Stráži

Socha sv. Jana Nepomuckého a kašna ve Stráži
Barokní sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1722 a prostou kamennou kašnu, která vznikla ve stejném období, nalezneme v sousedství kostela svatého Václava. Umělecky hodnotná a vizuálně velmi působivá plastika světce stojí na pilíři podepřeném vol ...

Fotografie neexistuje.

Tvrziště Nový hrad ve Stráži
Ve vzdálenosti zhruba dvou kilometrů od západního okraje městysu Stráž se nachází tvrziště nazývané Nový hrad či Zámeček. Jedná se o pozůstatky starobylého, patrně raně středověkého opevněného sídla, které bylo chráněno mohutným valem a obehnáno v ...

Židovský hřbitov ve Stráži

Židovský hřbitov ve Stráži
Židovský hřbitov, který se rozkládá poblíž lesa v prostoru mezi městysem Stráž a vsí Souměř, byl pravděpodobně založen už v první polovině 14. století, v době nacistické okupace byl areál vážně poškozen, obnovy se dočkal až roku 2009.

Historie

Obec Stráž byla v minulosti nezřídka označována jako Nové Městečko, z čehož byl odvozen německý název lokality Neustadtl. Osada, která se nachází pět kilometrů jižně od města Boru, se rozkládá v údolí Úhlavky a tvoří severozápadní výspu přírodního parku Valcha.

Část badatelů předpokládá, že Stráž vznikla už ve 12. století. Ve svých úvahách vycházejí ze skutečnosti, že ves, která byla střediskem přimdských Chodů a zároveň sídlem zvláštní soudní stolice, pod níž tato specifická skupina obyvatel středověkých Čech spadala, představovala důležitý článek obrany zemských hranic, musela proto existovat dávno před rokem 1331, kdy se poprvé vyskytla v písemných pramenech. Tehdy byla zmíněna při příležitosti udělení rozsáhlých privilegií, která král Jan vyhlásil na srpnovém sněmu v Domažlicích. Výsady obsahovaly jak ekonomickou, tedy právo konání týdenních trhů a možnost svobodně odkazovat majetek, tak správně-soudní složku. Do druhé z uvedených kategorií spadala v té době neobvyklá pravomoc obce volit si rychtáře, stejně jako zákaz pohánět Strážské před zemský soud. O osadě se v dokumentu hovořilo jako o komorním městečku, které bylo administrativně podřízeno purkrabímu královského hradu Přimdy.

Během husitských válek byla Stráž poničena, od půle 15. století se coby součást panství Přimda nacházela v zástavní držbě, kterou vykonávali členové švamberského rodu. Spolu s postupným uklidněním situace v zemi se strážským měšťanům otevřely nové možnosti hospodářského rozmachu, konkrétně provozování železných a měděných dolů a skláren.

Vzájemné soužití zástavní vrchnosti a poddaných se neobešlo bez četných sporů a konfliktů, které vyvolávalo přesvědčení Chodů, že Švamberkové pošlapávají jejich staré svobody a nerespektují dávná privilegia. Roku 1596 se Stráž vykoupila z poddanství, kvůli velkému zadlužení se však roku 1600 stala poddanským městečkem, které bylo učiněno součástí borského dominia.

Průmyslová revoluce tvář obce příliš nepoznamenala, větší vliv mělo napojení na železniční síť, k němuž došlo roku 1910 díky otevření trati mezi Domažlicemi a Planou u Mariánských Lázní. Populační ztráty, které přinesl poválečný odsun Němců, se dodnes nepodařilo plně zacelit. Stráž má v současnosti zhruba 1 100 obyvatel, roku 2007 byl osadě udělen status městyse.

Významné události

Udělení privilegia, které povolovalo svobodnou volbu rychtáře

Jan Lucemburský vydal 23. srpna 1331 na sněmu v Domažlicích velké privilegium, kterým se komornímu městečku Stráž udělovala řada výsad. Jednou z nich byla i nová pravomoc městské rady, která mohla sama určovat, kdo bude zastávat post rychtáře. Tento úředník byl přítomen prakticky v každém královském městě a městečku, v předhusitské době byl až na vzácné výjimky jmenován panovníkem, jehož zájmy měl v rámci příslušné obce zastupovat a prosazovat. Rychtáři se do područí městských rad ve větší míře dostali až během husitských válek, kdy byla královská města takřka nezávislá na moci zeměpána. Ve druhé polovině 15. století převzala rychty i katolická města, která předtím zůstala vládci věrná, dělo se tak většinou výměnou za protihodnotu v podobě úplaty adresované králi. Rychtář, který byl nyní plně podřízen radě, přestal být exponentem panovníka, stal se spíše úředníkem, který dohlížel na pořádek v dané lokalitě a trestal drobné delikty.

Význam Janových výsad spočívá ve skutečnosti, že Strážští ziskem institutu svobodného výběru rychtáře radou předběhli ostatní města a městečka o celé století. Svědčí to o tom, že chodské obyvatelstvo hrálo důležitou úlohu ve vladařově politické koncepci. Prostřednictvím privilegia si král chtěl své poddané zavázat, aby se stali spolehlivou oporou zeměpanské moci v křehké a neustále ohrožené pohraniční oblasti.

Fotografie

Kostel sv. Ducha ve StrážiKostel sv. Jana Křtitele ve StrážiKostel sv. Václava ve StrážiMěstské domy ve Stráži (čp. 131, 145, 169)Socha sv. Jana Nepomuckého a kašna ve StrážiŽidovský hřbitov ve Stráži