Bor u Tachova

Bor u Tachova - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Město Bor se nachází asi 14 kilometrů jihovýchodně od Tachova, vzniklo ve 13. století jako osada, která patřila ke zdejší vodní tvrzi.

http://mubor.cz/

Památky v oblasti

Fara v Boru u Tachova (čp. 297)

Fara v Boru u Tachova (čp. 297)
V jádře gotická fara z přelomu 14. a 15. století se nachází v blízkosti kostela svatého Mikuláše, ve dvoře lze spatřit klasicistní sýpku.

Historické jádro města Bor u Tachova

Historické jádro města Bor u Tachova
Bor u Tachova vznikl ve druhé půli 13. století, v centru obce se nachází řada měšťanských domů s renesančními a barokními štíty, obvod historického jádra města je lemován pozůstatky opevnění.

Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova

Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova
Historie borského kostela svatého Mikuláše se začala psát už na počátku 13. století, dnes na místě původní románské svatyně stojí krásný vrcholně barokní chrám z poloviny 18. věku.

Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)

Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)
Raně barokní loreta z konce 17. století, která ukrývá známou sošku černé Madony borské, je jedním z důležitých poutních míst Tachovska i celých západních Čech.

Radnice v Boru u Tachova (čp. 1)

Radnice v Boru u Tachova (čp. 1)
Borská radnice dominuje spolu s kostelem svatého Mikuláše náměstí Republiky, barokní stavba ze sklonku 17. století byla několikrát přestavována a rozšiřována.

Socha Panny Marie v Boru u Tachova

Socha Panny Marie v Boru u Tachova
Barokní socha Neposkvrněné Panny Marie z první poloviny 18. století stojí na náměstí Republiky před západním průčelím kostela svatého Mikuláše.

Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)

Špitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)
V areálu špitálu se v minulosti kromě lazaretu nacházel i klášter, zrušený koncem 18. století, chloubou pozvolna chátrajícího komplexu je pozdně gotická kaple svatého Jana Křtitele se sklípkovou klenbou.

Zámek Bor u Tachova  (čp. 259)

Zámek Bor u Tachova (čp. 259)
Současná podoba borského zámku vznikla postupnou stavební evolucí raně gotického panského sídla, které bylo založeno ve 13. století předky pánů ze Švamberka.

Historie

Nevelké město Bor, jehož německý název zní Haid, leží zhruba 14 kilometrů jihovýchodně od Tachova při silnici, která spojuje PlzeňRozvadovem a poté směřuje dále ke státní hranici a do Bavorska. Ekonomická síla Boru pramenila dlouhá staletí z výhodné polohy na důležité obchodní cestě do Norimberku.

V polovině 13. století byla poblíž toku Lužního potoka vybudována vodní tvrz, kolem níž začala záhy vyrůstat podhradní ves. Zboží patřilo od svého vzniku mocnému rodu Švamberků. Před rokem 1369 byla osada povýšena na městečko, v souvislosti s tím se dramaticky proměnil její vzhled. Původní nepravidelná a neorganizovaná zástavba byla nahrazena šachovnicovým ulicovým půdorysem. Roku 1391 udělila Borským švamberská vrchnost privilegium, podle něhož se měli nadále řídit staroměstským právem.

Do poloviny 15. století místní vodní hrad zpustl, neboť Švamberkové trávili svůj čas raději na Krasíkově. V první třetině 16. věku byla zchátralá tvrz velkoryse obnovena a rozšířena, aby se mohla stát stálým sídlem nové větve rodu, která své osudy spojila s Borem, od něhož odvozovala i své příjmí. Její poslední představitel, Jan Vilém ze Švamberka, prodal roku 1650 osadu i s opevněnou rezidencí Zikmundu Bedřichovi z Götzenu. Přesně o 70 let později získal borské zboží šlechtický rod Löwensteinů, který učinil z města centrum fideikomisního panství, k němuž se počítalo i městečko Stráž a dalších 30 vesnic. V 18. a 19. století zasáhlo Bor několik ničivých požárů, největší škodu napáchaly plameny roku 1726, kdy vyhořela i budova radnice. V půli 19. století nechali Löwensteinové přestavět místní hrad na pohodlný novogotický zámek. Borské zboží držel rod až do roku 1945, kdy také došlo k výrazné proměně etnického složení osady, v níž dosud převažovali Němci.

Roku 1992 bylo historické jádro Boru u Tachova prohlášeno památkovou zónou. K městu bylo přivtěleno několik okolních obcí, z nichž můžeme jmenovat například Bezděkov, Borovany, Čečkovice, Damnov nebo Skviřín. Na počátku 21. století zde trvale žily necelé čtyři tisícovky obyvatel.

Významné události

Udělení staroměstského práva Švamberky roku 1391

Městské právo bylo souborem právních a správních zásad a norem, které upravovaly život středověkého a raně novověkého města, určovaly svobody a postavení jeho obyvatel, jakož i vztah komunity vůči panovníkovi nebo vrchnosti. Městská práva přišla do českých zemí z německojazyčných oblastí v průběhu 13. století a dělila se na několik okruhů, které se od sebe navzájem lišily například způsobem stíhání a trestání jednotlivých deliktů či úpravou soudního řízení. Pro středověké město bylo udělení městských práv významnou událostí, neboť mu dávalo nezbytný právní rámec existence. Pro borské měšťany vydala švamberská vrchnost roku 1391 privilegium, v němž stanovila, že se obec má nadále řídit právem Starého Města pražského, které bylo založeno na pokrokovém jihoněmeckém městském právu.

 

Fotografie

Fara v Boru u Tachova (čp. 297)Historické jádro města Bor u TachovaKostel sv. Mikuláše v Boru u TachovaLoreta v Boru u Tachova (čp. 277)Radnice v Boru u Tachova (čp. 1)Socha Panny Marie v Boru u TachovaŠpitál s kaplí sv. Jana Křtitele v Boru u Tachova (čp. 289)Zámek Bor u Tachova  (čp. 259)