Kostel Všech svatých v Hřešihlavech

Hřešihlavy - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nynější pozdně barokní stavba pochází z let 1768–1769.

Historie

Farní kostel se v Hřešihlavech připomíná již roku 1384. Nynější pozdně barokní stavba pochází z let 1768–1769. Půdorys se skládá z podélného jednolodí a obdélného presbytáře se zaoblenými nárožími a konvexní východní stěnou. Průčelí je ve střední části konvexně zvlněné. V ose pravoúhlý vstup s kamenným ostěním. Nad ním je umístěn balkon na dvou krakorcích. Průčelí ukončuje hranolová vížka s jehlancem, krytým plechem. V bočních fasádách a na presbytáři jsou fazetová okna, nároží jsou zvýrazněna pilastry. Při severní a jižní straně presbytáře jsou umístěny přístavky. Střecha je kryta taškami. Vnitřek lodi je členěn pilastry s profilovanou vysazenou římsou a zaklenut segmentovou valenou klenbou. Triumfální oblouk půlkruhový, presbytář plochostropý. K presbytáři byla ve dvacátých letech 20. století přistavěna hrobka Julie Rummerskirchové, majitelky panství. Jižně od kostela stojí hranolová dřevěná zvonice z počátku 19. století, v některých pramenech je uváděna její datace do poslední třetiny 18. století. Celý areál kostela, zvonice, zámku a hospodářských budov je ohrazen zdí vyzděnou lomovým kamenem a cihlou, částečně omítnutou. V ohrazení jsou mimo branek u kostela také dvě brány – první napravo od hlavního průčelí kostela. Zděná, segmentově zaklenutá brána, v jejíž střední ose je nad zaklenutím vstupu vyzdvižen polokruhově ukončený tympanon. Druhá, obdobná brána je po levé straně hlavního průčelí kostela. V roce 2009 byly na kostele vyměněny krovy a střešní krytina. Kostel patří občanskému sdružení Obnova české vesnice a krajiny.

Fotografie

Kostel Všech svatých v HřešihlavechKostel Všech svatých v HřešihlavechKostel Všech svatých v Hřešihlavech