Mohylové pohřebiště u Nové Hospody

Plzeň-Nová Hospoda - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

V lese u Nové Hospody jsou patrné mohylové náspy upozorňující na existenci mohylového pohřebiště z doby bronzové, jehož velká část zanikla během výstavby nedalekých rodinných domů.  

Historie

Na západním okraji městské části Plzeň – Nová Hospoda se v přehledném lesním porostu volně navazujícím na moderní zástavbu nachází rozsáhlé pohřebiště z doby bronzové.
Zřetelná návrší rozesetá v této lokalitě přilákala pozornost majitelů zdejšího panství, Lobkoviců, již v 90. letech 19. století. Bylo prozkoumáno několik hrobů, avšak není jisté s jakým výsledkem. Za první republiky zdejší statek získala obec Vejprnice, která les přeměnila na stavební parcely. V souvislosti s plánovanou výstavbou byl realizován další průzkum, během něhož byl vytvořen plán lokality evidující celkem stovku objektů. Od konce 40. let tu působili archeologové z Časkoslovenské akademie věd, kteří popsali 49 mohyl. V posledních letech se toto pohřebiště stalo cílem moderního lidarového mapování, díky němuž se podařilo odhalit i v terénu neznatelné objekty.

Mohylové pohřebiště na Nové hospodě má kompaktní uspořádání v ose severovýchod-jihozápad a obsahuje hroby ze střední a mladší doby bronzové. Náspy jsou nejčastěji hlinité, výjimečně zpevněné kamennou konstrukcí. Jen několik málo mohyl bylo bez nálezu. Ačkoli je lokalita dodnes identifikovatelná pouhým okem, více jak polovina hrobů definitivně zanikla pod základy rodinných domů.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.