Pohřebiště u Nynic

Nynice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Pravěké pohřebiště z doby bronzové a halštatské. Nově rozpoznaná skupina hrobů dostala podle prvního naleziště název nynická kultura.

Historie

V roce 1953 došlo nedaleko Nynic na jižním svahu mírného návrší při řece Berounce k odhalení pravěkého pohřebiště z doby bronzové a halštatské. Zkoumaná plocha pohřebiště, které je situováno na protějším břehu proti hradišti Radná, zaujímala téměř 2000 m2 a bylo zde zachyceno asi 200 žárových hrobů ze tří navazujících období. Nejstarší skupina hrobů byla určena jako dosud neznámý spojovací článek mezi západočeskými pohřebišti kultury milavečské a halštatské mohylové. Nově rozpoznaná skupina, spadající časově do pozdní doby bronzové, dostala podle prvního naleziště název nynická kultura. Hroby byly často obestavěny kamennými kruhy o průměru 2 až 4 m, které byly pravděpodobně pozůstatky malých mohylek. Kromě keramiky a bronzových nástrojů se našel také železný nožík, jeden z nejstarších známých dokladů užívání železa na území České republiky.

Mladší žárové hroby odhalené v téže ploše náležely halštatské mohylové kultuře. Od starších je odlišovala bohatší keramická výbava (v jednom hrobě se našlo nejvíce 44 nádob) a běžný výskyt železných nástrojů (nože, kopí, meč). Zajímavým nálezem byla figurka koníka z pálené hlíny dlouhá i vysoká 9 cm, umístěná na víku urny s popelem pohřbeného.

Nejmladší a nejpočetnější skupinu tvořily hroby z období přechodu od pozdního halštatu k časnému laténu (kolem roku 500 př. n. l.). Většina těchto hrobů měla podobu malé jamky, byla kryta nevelkým kamenem a jejich výbava nebyla nijak bohatá. Z železných nálezů se často objevovaly sekáče a části vozu nebo koňského postroje.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.