Historické jádro města Planá

Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Předchůdcem města Planá byla stará slovanská osada ulicového typu, která se rozkládala kolem románského kostela svatého Petra a Pavla, ve 13. století k ní přibylo město budované na pravidelném půdorysu.

Historie

V místech, kde se dnes rozkládá město Planá, stávala do poloviny 13. století stará slovanská osada. Jejím centrem bylo obdélníkové náměstí, jehož dominantou byl románský kostel svatého Petra a Pavla. Před rokem 1251 bylo u západního okraje sídliště založeno nové město, nedlouho poté došlo k plynulému a organickému propojení zástavby obou částí Plané. Půdorysné uspořádání původního celku zůstalo v zásadě zachováno, osou nového sídelního útvaru s pravidelnou dispozicí se stalo úzké a protáhlé dvouřadé náměstí, jež bylo na severu i na jihu doplněno rovnoběžnými ulicemi, které kolmo přetínaly a s rynkem spojovaly krátké uličky. Obec byla obehnána hradbami a příkopy, na jihu její obranyschopnost posilovaly prudké svahy, na západě přispíval k vyšší bezpečnosti kromě příkrých srázů i kamenný hrad.

Základní prostorová organizace města se do 19. století příliš nezměnila, dnešní rozlehlá předměstí jsou z větší části výsledkem novodobé stavební aktivity. Jádro Plané, které je i v současnosti dokladem kvalit středověkého urbanismu, si takřka celé uchovalo starobylý ráz, díky čemuž bylo roku 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.