Historické jádro Města Touškova

Město Touškov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Město Touškov si dodnes zachovává půvabné panorama a především svou památkovou podstatu, pro niž bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historie

V půdorysu historického jádra Města Touškova se projevily všechny pohnuté dějinné události, kterými lokalita v minulosti prošla. Pozvolný přerod někdejší trhové vsi v klášterní město, které se ve středověku stalo sídlem proboštství, byl následován rázným zpustošením za husitských válek, následným poklesem na úroveň vsi a v polovině 16. století obnovením statusu města, byť nadále se jednalo (a ostatně dodnes jedná) spíše o sídlo venkovského typu. Urbanismus lokality se zformoval již v období pozdní gotiky, jeho současná stavební podoba se začala intenzivně utvářet v důsledku opakovaných požárů v průběhu 17. století, kdy zděné objekty začaly ve větší míře nahrazovat dosavadní dřevěné. Jádrem lokality je náměstí, původně náves, podlouhlého obdélného tvaru, směrem k západu mírně se zužující. Při jeho východní straně procházela hlavní komunikace směřující na Čemíny a dále na Manětín, z východu na ni navázala cesta od Plzně. Renesance nezanechala v půdorysné stopě sídla výraznější otisk, baroko se soustředilo na obnovu stávajících objektů případně na výstavbu nových dominant (zejména kostel sv. Jana Křtitele) a vneslo do intravilánu města oživující prvek v podobě několika kamenosochařských děl. Výrazný podíl na formování historického jádra sídla pak mělo období klasicismu, kdy došlo k jeho zahuštění vznikem novostaveb ovlivněných klasicistním slohem, charakteristických pro prostředí západočeských maloměst. V období druhé poloviny 20. století, kdy byl stav stavebního fondu negativně poznamenán vysídlením převažujícího německého obyvatelstva, zaniklo v centru sídla několik památkově hodnotných objektů. Nejcitelnějším zásahem bylo v té době zboření několika domů na východní straně Čemínské ulice a jejich nahrazení novostavbou obchodního střediska. Po roce 1990 bylo pozvolna se obnovující historické jádro obklopeno novou výstavbou rodinných domů, v jeho severním sousedství vznikla průmyslová zóna. Město Touškov si dodnes zachovává půvabné panorama a především svou památkovou podstatu, pro niž bylo v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Fotografie

Historické jádro Města Touškova