Historické jádro města Manětín

Manětín - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Pro své mimořádné památkové a urbanistické hodnoty bylo historické jádro města Manětín v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Historie

Manětín vznikl spojením tří osad jako městečko ulicového typu (jedno z nejstarších v Čechách) na staré zemské stezce z Prahy do Chebu. Zástavba se rozvinula po obou stranách komunikace orientované ve směru východ – západ. Nejstaršími stavbami ve městě jsou kostel sv. Jana Křtitele s gotickým presbytářem a věží a severozápadní část zámku s pozůstatkem starší panské rezidence nejpozději renesančního založení. Radikální obnova stavebního fondu města proběhla po jeho zničení požárem v září 1712. Tehdy vznikla převážná část měšťanských domů, které jsou vesměs barokního nebo klasicistního stáří, hned po roce 1712 byl barokně přestavěn také zámek, zaujímající jižní část náměstí. Proti podélné patrové budově zámku (čp. 1) je z cihel vyzděná vyvýšená terasa s bohatou barokní sochařskou výzdobou. Západní strana náměstí je korunována kostelem sv. Jana Křtitele, rovněž barokně přestavěným po roce 1712. Na severní straně náměstí se dochovala řada barokních měšťanských domů, mezi nimiž vyniká bývalá radnice (čp. 91). Od poloviny 18. století již na území města nevzniklo významnější stavební dílo, klasicismus a mladší období se soustředily na modernizaci stávajících objektů barokního původu, případně na výstavbu v okrajových částech městského jádra. Několik výraznějších novostaveb zde vzniklo až na přelomu 19. a 20. století a především pak za první republiky (budova pošty, památník obětem válek). Neblahý vliv na obraz města měla ve druhé polovině 20. století výstavba naddimenzovaných bytových domů v dominantní poloze ve svahu na severním okraji jádra a také kulturního domu v sousedství zámeckého areálu a zdejšího parku. Po roce 1989 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce zámku, městského jádra i sochařských děl. Pro své mimořádné památkové a urbanistické hodnoty bylo historické jádro města Manětín v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.

Fotografie

Historické jádro města ManětínHistorické jádro města Manětín