Hradiště u Hrádku

Hrádek - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Pravěké pohřebiště z doby halštatské a laténské.

Historie

Asi 0,5 km severozápadně od Hrádku u Manětína se v lokalitě s pomístním názvem Na Hrobích nalézá pravěké pohřebiště z doby halštatské a laténské. V ploše bylo napočítáno 188 hrobů a identifikovány možné pozůstatky hřbitovní hradby. Nacházejí se zde komorové hroby bylanské kultury (původně zřejmě kryté mohylami), současné a mladší chudé žárové hroby a také komorové kostrové hroby z časně laténského období. Jeden z pozdně halštatských hrobů ukrýval pod mohylou žárový pohřeb malého chlapce s dvoukolovým vozem, částmi koňského postroje a jantarovou perlou plátovanou zlatem. V jednom z mladších kostrových hrobů se nalezla unikátní bronzová maskovitá spona s lučíkem v podobě mužské postavy, která byla původně vykládána jantarem, perletí nebo mořským korálem. Vzhledem se figurka zdobící sponu podobá nálezům učiněným v honosné mohyle v Hochdorfu u Stuttgartu.

Mezi obcemi Hrádek a Brdo, na vysoké ostrožně nad zákrutem Lučního potoka v poloze Na Hradišti, se nacházejí terénní stopy eneolitického výšinného sídliště. Jeho plocha je vymezena dvěma dvojicemi příkopů a při jihozápadní hraně plošiny je dosud patrný pozůstatek obdélného zděného objektu. Nálezy keramiky svědčí pro chamskou kulturu, v prostoru bylo zjištěno i mladší knovízské sídliště. Opětovně byla lokalita využita v raném středověku, kdy zde archeologické nálezy z 10. – 11. století dokládají hutnění železa v pecích.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.