Arciděkanství v Plzni (čp. 234)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - fary
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Sídlo plzeňského biskupství jako jedna z architektonicky nejcennějších budov na Náměstí Republiky sloužilo již od poloviny 14. století jako sídlo faráře. Vrcholně gotickou podobu mu však vetknul v roce 1710 Jakub Auguston.  

Historie

Dům čp. 234 mezi hotelem Central a domem U Červeného srdce zakoupil roku 1344 farář Reichlin pro potřeby řádu německých rytířů, kteří ve městě vykonávali farní službu. Fara pak v tomto domě zůstala zachována i po roce 1564, kdy patronátní právo přešlo na město. Původně gotický dům, respektive dvojice domů zprvu pouze účelově propojená, dostal svou jedinečnou barokní podobu až na počátku 18. století, kdy jej přestavěl Jakub Auguston ml. Tehdy již dům sloužil potřebám arciděkanství. Když pak bylo v roce 1993 v Plzni zřízeno biskupství, stala se jeho sídlem zcela logicky právě tato budova.

Reprezentativní třípodlažní objekt plzeňského biskupství vyniká především vrcholně barokním štítem. Jeho pětiosé průčelí zakončují dvojice zvlněných atikových štítů a na atice stojí obelisky. Dvě patra prostupuje pilastrový řád s korintskými hlavicemi. Vjezd v průčelí rámuje mohutný portál. Objekt tvoří průčelní dům a na něj napojená nestejně dlouhá dvorní křídla. Přední trakt se vstupní síní zaklenuje necková klenba, na síň pak navazuje valeně zaklenutý průjezd s řadou protilehlých pětibokých výsečí. V pravá části budovy je k vidění dvouramenné vřetenové schodiště. Středověkého původu je pravá obvodová zeď křídla a sklepy, které byly dodatečně zaklenuty po požáru 1506. Vysokou uměleckou hodnotu mají také pokoje v prvním patře otočené do náměstí se štukovou nástropní barokní malbou v rámových zrcadlech. Vedle hlavní Augustonovy přestavby byly drobné úpravy provedeny ještě později klasicistně, což dokládá světlík a placková klenba v pravém traktu. Během 19. století došlo k přestavbě bočních křídel, do pravého byly dodatečně vloženy plackové klenby.

Fotografie

Arciděkanství v Plzni (čp. 234)