Kostel sv. Jana Křtitele v Chodové Plané

Chodová Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nejvýznamnější sakrální památkou Chodové Plané je barokní kostel svatého Jana Křtitele, který se pyšní působivým a dynamickým interiérem i rokokovým mobiliářem.

Historie

Kostel svatého Jana Křtitele se nachází na mírném návrší v blízkosti rybníka na hlavní chodovoplanské ulici Pohraniční stráže. Gotický chrám stál na tomto místě už roku 1350, kdy zmínka o něm poprvé pronikla do historických pramenů, založen byl však patrně o něco dříve. Původní svatostánek roku 1733 vyhořel, byl proto nahrazen novou barokní stavbou, vybudovanou v letech 1748 až 1754 a projektovanou snad Václavem Hausmannem či Jakubem Augustonem. V 19. století podstoupil dvě rozsáhlé opravy, které se konaly v letech 1841 až 1844 a 1884.

Půdorys kostela odpovídá tvaru latinského kříže. Na první pohled se může zdát, že architekt se rozhodl přetnout hlavní loď krátkým transeptem, tento dojem je však mylný. Chrám se ve skutečnosti skládá pouze z jedné obdélníkové lodi, hmotu situovanou kolmo k hlavní ose svatyně tvoří dvě čtvercové sakristie s patrovými oratořemi, z nichž první k ní přiléhá od severu a druhá od jihu. Nad protáhlým polygonálně zakončeným presbytářem se vypíná věž s lucernou. Kontury stavby zdůrazňují výrazné pilastry, západní stěna lodi a průčelí obou oratoří vrcholí velkými trojúhelníkovými štíty.

Poměrně nenápadný exteriér kostela příkře kontrastuje s působivým a architektonicky smělým interiérem. Vnitřní prostory člení pilíře s jónskými pilastry, loď je shora uzavřena dvěma poli valené klenby s lunetami a kupolí. Nad kněžištěm a oběma sakristiemi i oratořemi se prostírá česká placka.

Původ rokokového mobiliáře sahá do šedesátých let 18. století. Hlavní oltář rámového typu nese obraz Kristova křtu, postranní panelové oltáře doplňují malby, které zachycují svatého Antonína z Padovy a svatého Jana Nepomuckého. V kostele se setkáme i s bohatě zdobenou rokokovou kazatelnou, křtitelnicí a varhanami. Pozorný návštěvník si v presbytáři povšimne dvou vzácných kamenných náhrobků ze 17. století.

Technický stav chrámu svatého Jana Křtitele v Chodové Plané je navzdory poněkud zanedbaným fasádám vyhovující a dovoluje pravidelné konání bohoslužeb.

Fotografie

Kostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové Plané