Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)

Plzeň-Jižní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus, funkcionalismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Předměstský Rostův statek vznikl na počátku 19. století, v dalších desetiletích jej pohltilo zvětšující se Jižní předměstí Plzně, roku 1913 byl přebudován na požární zbrojnici.

Historie

Rostův statek býval v minulosti předměstskou hospodářskou usedlostí. Ve druhé polovině 19. století byl pohlcen neustále se rozšiřující zástavbou expandující západočeské metropole. Dvůr se rozkládá na zhruba trojúhelníkové ploše ohraničené ulicemi Pobřežní a Jízdecká. Jihozápadní nároží areálu zabírá obytný dům, k němuž přiléhají podlouhlé chlévy. Mezi nimi a stodolou, která vévodí východní straně bývalého statku, se nachází pozůstatek vysoké ohradní zdi, jež původně obepínala celý hospodářský komplex. Byl do ní zakomponován vjezd, dnes bohužel zazděný, obdivovat však můžeme alespoň zdobný kamenný portál. Pozdně barokní a klasicistní obydlí i provozní budovy vznikly pravděpodobně kolem roku 1810. Zásadní změnu vnesl do podoby a fungování dvora rok 1913, kdy se areál podrobil rozsáhlé přestavbě a adaptaci na požární stanici, hasičský záchranný sbor zde působí dodnes. Ke stodole byly připojeny garáže, technické a provozní zázemí se nalézalo v přízemním zděném stavení, které vyplnilo prostor za zrušeným vjezdem. Zbrojnice se roku 1915 rozrostla o cvičnou věž, roku 1933 vyrostlo v sousedství stodoly čtyřpodlažní funkcionalistické sídlo Československého červeného kříže.

Požární stanici Plzeň – Střed tvoří nepříliš ucelený soubor budov rozličného data vzniku i různých architektonických slohů. Pozdější rekonstrukce a přístavby nebraly velký ohled na starobylý charakter statku, a ačkoliv většina prvků, z nichž se dvůr skládá, se sama může prokázat historickou a estetickou hodnotou, výsledný celek nepůsobí právě harmonicky a kompaktně.

Patrový obytný dům s mansardovou střechou zaujímá obdélníkový půdorys, fasádu člení lizénové rámce, okna jsou opatřena ostěními, římsami a ozdobnými výplněmi parapetů. V interiéru se setkáme s řadou klenebních typů, nachází se zde klenba pruská, segmentová i valená s lunetami. Zděné omítané chlévy, uvnitř završené dvěma poli pruské klenby, kryje mansardová střecha, která shora uzavírá i stodolu s obvodovým pláštěm profilovaným štukovými dekoracemi a větracími okénky.

Fotografie

Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)