Tvrz Petrovice nad Úhlavou (čp. 39)

Petrovice nad Úhlavou - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: renesance
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

V malé vesničce nedaleko Janovic nad Úhlavou se nachází pozůstatky téměř zapomenutého šlechtického sídla, které bylo postaveno kolem poloviny 16. století za pánů z Janovic.  

Historie

Dějiny vsi Petrovice nad Úhlavou, která se nachází asi 11 km jihozápadně od města Klatovy, začínají před rokem 1379, neboť již toho roku jsou zmiňovány jako příslušenství nedalekého hradu Pajrek. Přibližně o 100 let později byly Petrovice připojeny pány z Janovic k jejich sousednímu panství Janovice nad Úhlavou a v jejich područí zůstaly až do roku 1539. Právě v polovině 16. století ale ambiciózní Oldřich z Janovic získal při dělení rodinného panství díl pustého popluží v Petrovicích, z něhož spolu s okolními statky vytvořil základ samostatného petrovického panství. Zřejmě v této době se také počínají psát dějiny petrovické tvrze, ačkoli první písemné prameny o ní hovoří až roku 1648. Tou dobou již tvrz vlastnil Zdebor Příchovský z Příchovic, který ji po konci 30leté války prodal Albrechtu Krakovskému z Kolovrat. Krakovský však o Petrovice příliš velký zájem neměl a obratem je vyměnil s Heřmanem Kocem z Dobrše za statek Lomec. Noví majitelé Petrovice pouze připojili ke svému bystřickému panství a tvrz tak nadobro přestala plnit rezidenční funkci. Poslední zprávy o její existenci máme z roku 1737, kdy se dozvídáme o budově při pravé straně vjezdu do poplužního dvora, která prý kdysi sloužila jako rytířské sídlo.

Žádné mladší písemné prameny, z nichž bychom se dozvěděli více o osudech tvrze Petrovice, se sice nedochovaly, avšak vlastní objekt se dodnes nachází u severovýchodního okraje vsi a můžeme tak alespoň částečně odhadovat jeho další stavební vývoj. Jedná se o obdélníkovou, patrovou budovu se sedlovou střechou a cihlovými štíty. Uvnitř lze rozeznat pozůstatky klenuté komory a kuchyně, stejně jako rozlehlé prostory určené k ubytování čeledi, z čehož můžeme soudit na využití tvrze především jako hospodářského zázemí. Za Koců z Dobrše tu také proběhly určité stavební úpravy, jak ukazují náznaky barokní výzdoby na fasádě v nadokenních římsách. Tato nepříliš známá stavební památka, která je dnes v soukromých rukách, však představuje zajímavou ukázku předbělohorského sídla české nižší šlechty v jihozápadních Čechách.  

Fotografie

Tvrz Petrovice nad Úhlavou (čp. 39)