Historické jádro města Klatovy

Klatovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Velkorysé královské založení nového města bylo situováno na strategické místo v blízkosti zemských hranic a významných obchodních stezek.

Historie

Klatovské historické jádro bylo založeno na půdorysu lichoběžníku se zaoblenými rohy, což svědčí o velkorysém založení a udávalo i význam nově budovaného sídla. Přemysl Otakar II. je zamýšlel zbudovat jako důležitou pevnost na západní hranici s Bavorskem, s čímž souvisela i realizace důmyslného opevnění. Městské hradby dokončované za Jana Lucemburského doplňovaly hranolové věže a 3 vstupní brány.

Nejstarší sakrální památkou byla rotunda sv. Jiří, která se až do konce 18. století nacházela na hřbitově na Pražském předměstí. Rozrůstajícímu se městu pochopitelně nemohla dostačovat, a tak v její blízkosti vyrostl ve 13. století kostel sv. Jakuba a posléze i kostel sv. Michala. Hlavní farní chrám Narození Panny Marie byl situován na východní stranu k městským hradbám. Po roce 1300 přibyl na Pražském, jinak také Klášterském, předměstí, dominikánský klášter, který zanikl během husitských válek.

Síť ulic se z centrálního náměstí rozbíhala do šachovnicové sítě, v severojižním směru městem probíhala zvláště důležitá komunikace, tzv. Pasovská stezka, od níž se odpojovala cesta na Kdyni a Domažlice.

Od poloviny 16. století se ve městě objevovaly reprezentativní renesanční stavby, na jihozápadní straně náměstí přibyla nová, výstavní radnice s věží a zvonicí. Druhá zvonice stála u farního kostela, jedná se o dnešní Bílou věž. Po třicetileté válce se velmi záhy obnovuje čilý stavební ruch, mezi nové stavby ve městě patřil obnovený dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince a skutečnou dominantou klatovského náměstí se stala jezuitská kolej s nádherným dvouvěžovým kostelem.

19. století bylo zvláště ve znamení nových komunikací a rozvoje průmyslu a obchodu. Klatovy protlo několik významných silnic a železnice. Zároveň si vzkvétající město vyžádalo bourání středověkého opevnění. Raněnovověké město se začalo proměňovat v moderní metropoli, což završily počátkem 20. století výstavní vilové čtvrti a historizující adaptace některých měšťanských domů a jiných důležitých památek. Ve 2. polovině 20. století bylo nenávratně poškozeno Pražské předměstí, kde řada objektů ustoupila výstavbě panelových sídlišť.

Dochované městské jádro si naštěstí v roce 1992 vysloužilo památkovou ochranu.  

Fotografie

Historické jádro města KlatovyHistorické jádro města KlatovyHistorické jádro města Klatovy