Historické jádro města Kašperských Hor

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Kašperské Hory se vyvinuly z roztroušené zástavby hornických domků již ve středověku. Historické jádro se postupně konstituovalo kolem kostela sv. Markéty a radnice s děkanstvím. Dnes je městskou památkovou zónou.

Historie

Přibližně lichoběžníkové náměstí protíná ve směru jihozápad-severovýchod důležitá komunikace spojující Sušici s Vimperkem. Centrální sakrální památkou, tvořící výraznou dominantu historického jádra, je kostel sv. Markéty vystavěný nejpozději ve 14. století. Kolem roku 1330 nechal bohatý horník postavit hřbitovní kostel sv. Mikuláše a docházelo také k opevňování města a výstavbě městských bran. Středověké hradby chránily město až do konce 19. století, kdy musely ustoupit modernímu stavebnímu rozmachu. V 16. století došla kašperskohorská správní emancipace zhmotnění v podobě nádherné renesanční radnice. Původně výstavní dům Jiříka z Lokšan zakoupilo město v polovině 16. století, aby z něj koncem 16. století učinilo nejreprezentativnější kašperskohorskou renesanční budovu.

Historické jádro Kašperských Hor, které je chráněno jako městská památková zóna, je pevně semknuto právě v okolí těchto významných staveb, jenž dodnes utváří nezaměnitelnou tvář Kašperských Hor.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Historické jádro města Kašperských HorHistorické jádro města Kašperských HorHistorické jádro města Kašperských Hor