Václav Mentberger

Základní informace

Václav Mentberger se narodil roku 1886 v Kasejovicích. Dlouhá léta působil u Československých státních drah. Vynikl jako vlastivědný pracovník, stal se zakladatelem kasejovického muzea. 

narozen: 7. ledna 1886, Kasejovice
zemřel: 15. prosince 1969, Plzeň
obory působnosti: spisovatel, archivář, regionalista, vlastivědný pracovník, kronikář, úředník

Životopis

Václav Mentberger se narodil roku 1886 v Kasejovicích. Pocházel ze starého kasejovického rodu, o němž máme první písemnou zprávu již k roku 1646. Absolvoval místní obecnou školu, později reálku v Plzni. V roce 1906 vyučoval výpomocně na kasejovické obecné škole. Po návratu z vojny nastoupil roku 1908 do služeb státních drah, u nichž sloužil v různých stanicích jako dopravní úředník až do roku 1918. Poté nastoupil k ředitelství Československých státních drah v Olomouci a posléze k ředitelství v Plzni jako zkušební komisař a nakonec jako dopravní kontrolor. Za druhé světové války byl penzionován. Po osvobození sloužil na dráze ještě dva roky a roku 1947 odešel jako vrchní inspektor do výslužby. Trvale bydlel v Plzni, ale do Kasejovic často zajížděl. Zemřel v Plzni roku 1969.

Vynikl jako vlastivědný pracovník. Jeho přínos spočívá v shromáždění nejrůznějších sbírek, které byly zpočátku umístěny v budově kasejovické měšťanské školy, poté v obecné škole a od října 1945 v prostorách synagogy. Jedná se zejména o uměleckoprůmyslové sbírky, v nichž jsou zastoupeny cín, litina, porcelán, fajáns, kamenina, sklo, dřevěné plastiky, dýmky a nábytek. K porovnání se starou keramikou slouží sbírka domácí i cizí moderní keramiky. Cenné jsou i doklady místní hrnčířské výroby a výroby dýmek kasovek. Dále jsou to obrazy, kasejovické výšivky a různorodý archivní a knižní fond, noviny, sbírka starých not, legionářské literatury, plakátů, vyhlášek či fotografií.

Po druhé světové válce zastával Václav Mentberger také funkci kasejovického kronikáře a zasloužil se o uspořádání městského archivu. Zajímavá je i jeho publikační činnost. Tiskem byly vydány Kasejovické pověsti, písně a říkánky, dále díla Z deníku Jana Josefa hraběte z Vrtby, Hudební archiv Smetanova mládí, Mozartova hudba na Plzeňsku nebo První plzeňská papírna. Některé práce zůstaly pouze ve strojopisu nebo v rukopisu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Václav Mentberger