pravěká keramika

Sídliště na Vinici u Skupče
Doklady osídlení v eneolitu (chamská kultura) a v pozdní době halštatské.

Sídliště u Všerub
Nepříliš zřetelné terénní pozůstatky sídliště (snad hradiště?) z pozdní doby halštatské a z raného středověku.