palisády

Sídliště u Všerub
Nepříliš zřetelné terénní pozůstatky sídliště (snad hradiště?) z pozdní doby halštatské a z raného středověku.