Jaroslav Bašta

Hradiště u Březiny
Lokalita byla osídlena pravděpodobně v pozdně halštatském období a raném středověku.