Kostel sv. Petra a Pavla v Milířích

Milíře - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Empírový kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován na počátku 19. století, chrám, který v současnosti spravuje pravoslavná církev, se pyšní novorenesančním a barokním mobiliářem.

Historie

Na návrší ve východní části malé obci Milíře se uprostřed hřbitova nachází pozoruhodný empírový kostel svatého Petra a Pavla. Historie této stavby se začala psát mnohem později, než tomu bylo u většiny ostatních sakrálních památek Tachovska. Chrám byl vybudován mezi lety 1814 a 1816. Plzeňské biskupství svatostánek před nedávnem bezúplatně převedlo na pravoslavnou církev, která v současnosti zajišťuje pravidelné konání bohoslužeb a liturgický chod kostela.

Největší část rozlehlé svatyně zaujímá obdélníková loď, nad jejímž západním průčelím se tyčí patrová hranolová věž. Z východního segmentu lodi vybíhá zúžený polygonálně uzavřený presbytář, k jehož bočním stěnám přiléhají dvě čtvercové sakristie s oratořemi ve druhém podlaží. Fasádu kostela člení střídmé lizény, vysoká a štíhlá okna se záklenky jsou zvýrazněna šambránami. Nad prostorným interiérem se vypíná plochý strop ozdobený freskami, mezi lodí a kněžištěm se klene půlkruhový triumfální oblouk, kruchta je nesena dvěma pilíři. Nástěnné malby, oživující poměrně stroze zařízený vnitřek chrámu, pocházejí z počátku třicátých let 20. století.

Novorenesanční hlavní oltář portálového typu byl zhotoven roku 1857 v dílně tachovského řezbáře Jana Rumplera. Je do něj vsazen obraz svatého Petra a Pavla vzniknuvší v 18. století, postranní sochy dvou světců pocházejí z téhož období. Tři boční oltáře byly vyřezány v polovině 19. věku. Jsou doplněny obrazy svaté Anny a Ukřižování, jejichž autorem je malíř Jan Sternenfels. Barokní kazatelna byla vyrobena v polovině 18. století. Ve stejné době vytvořil neznámý sochař skulptury svatých Jana Křtitele, Jana Nepomuckého, Josefa a Mikuláše, nacházející se dnes v kostelní lodi. Důležitou součást mobiliáře představuje kamenná křtitelnice z roku 1805. V jedné z oratoří lze spatřit umělecky cennou plastiku Neposkvrněné Panny Marie s andílky z 18. století.

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v MilíříchKostel sv. Petra a Pavla v Milířích