Pačín

Pačín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

První písemná zmínka o malé vesnici Pačín pochází z roku 1405, osada od konce 17. století sdílela osudy nedalekého města Bezdružice, jehož je dnes součástí.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Pačín
Vesnice Pačín, osada vrcholně středověkého založení, byla v písemných pramenech poprvé zmíněna roku 1405. Historické jádro obce je tvořeno polouzavřenou návsí s rybníkem, kolem níž se rozprostírá stará selská a chalupnická zástavba.

Historie

Malá víska Pačín, v minulosti známá také pod německým názvem Patzin, je dnes součástí města Bezdružice, od jehož centra je vzdálena asi čtyři kilometry západním směrem. Obec nepravidelného půdorysu se rozkládá v malebné, kopcovité a zčásti zalesněné krajině mezi Bezdružicemi a Teplou poblíž severního okraje přírodního parku Hadovka.

Osada je v písemných pramenech poprvé zmiňována až roku 1405, ačkoliv pravděpodobně vznikla o řadu desetiletí dříve. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o lokalitu založenou ve vrcholném středověku. Její název je patrně odvozen od osobního jména Pakoslav. Není vyloučené, že se ve vsi původně nalézalo malé feudální sídlo, dvorec nebo tvrz, tuto domněnku však můžeme podepřít pouze nepřímými archeologickými důkazy. Místní vrchnost, která snad rezidenci ve 13. a 14 století obývala, pocházela nejspíše z řad bočních větví rodu Švamberků, které v tomto období ovládaly prostor na západ od Bezdružic. Od 15. století se Pačín počítal k příslušenství nedalekého hradu Krasíkov. Roku 1694 se v souvislosti s dělením krasíkovského panství stala víska součástí bezdružického dominia, s nedalekým městem sdílela osudy až do konce feudalismu. V půli 16. věku se v Pačíně nacházelo šest hospodářských usedlostí, z nichž bylo pět obsazených, jedna zpustlá a prázdná. Do poloviny 18. století se počet stavení rozrostl na 11, před druhou světovou válkou fungovala v Pačíně škola.

Pačín si dodnes uchoval charakter malého zemědělského sídla. Sčítání lidu, které bylo provedeno na samém počátku 21. století, ukázalo, že zde v deseti domech bydlí pouhých deset stálých obyvatel. Hlavním turistickým lákadlem drobné osady je krásná selská usedlost z roku 1774, která díky své důležitosti pro studium vývoje lidové architektury na našem území přesahuje hranice bezdružického regionu. Především díky této mohutné patrové stavbě byl Pačín roku 1995 prohlášen vesnickou památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.