Kaple sv. Václava v Brůdku

Brůdek - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Drobný solitérně situovaný kostelík byl vystavěn v letech 1669-1671 na místě staršího předchůdce, jehož vznik klade legenda do souvislosti s bitvou u Brůdku v roce 1040.

Historie

Na návrší jihozápadně od vsi, v prostoru zaniklé středověké vsi Zdemily, stojí drobný nenápadný kostelík sestávající z téměř čtvercové lodi a užšího trojboce uzavřeného presbytáře. Podle legendy měl být tento svatostánek postaven na památku vítězství knížete Břetislava I. nad císařem Jindřichem III. v roce 1040. Dle dosavadních poznatků však současná stavba nemá románského předchůdce. Kostelík zde patrně stával již ve 13. století, doklady o něm jsou ale až ze století 14., kdy snad byla starší dřevěná svatyně nahrazena stavbou z kamene a rozšířena o loď. Za husitských válek a především pak za války třicetileté byla kaple zpustošena a v letech 1669-1671 proběhla její rozsáhlá obnova. Další nákladná oprava svatostánku byla realizovaná v roce 1890 s využitím prostředků získaných v dobrovolné sbírce za přispění hraběte Bedřicha Stadiona. Z této doby pochází hlavní oltář s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga. Ze staršího období se v interiéru dochovala pouze dřevěná kruchta s malovanými postavami světců. Od roku 2003 je kostel udržován a opravován péčí občanského sdružení Brůdek.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kaple sv. Václava v BrůdkuKaple sv. Václava v BrůdkuKaple sv. Václava v Brůdku