Karel Hostaš

Znám též jako: Karel Hostaš

Základní informace

Právník Karel Hostaš proslul jako archeolog a zakladatel klatovského muzea, svou činností též významným způsobem pozvedl studium regionálních dějin. 

narozen: 11. brezna 1854, Poleň
zemřel: 22. cervna 1934, Klatovy
obory působnosti: politik, historik, archeolog

Životopis

Zřejmě nejvýraznější osobností moderních klatovských dějin je právník, archeolog, muzeolog a politik Karel Hostaš. Narodil se v březnu roku 1854 v městečku Poleň nedaleko Klatov. Jeho otec byl řezníkem pocházejícím ze Kdyně a matka Johanka původem z Horažďovic byla neteří poleňského faráře Viktorina Livory. Právě Karlův prastrýc měl na malého chlapce, jenž vyrůstal v Poleni spolu se svými pěti sestrami, velký vliv. Sám byl vzdělaným a společensky činným, mezi jeho blízké přátele patřil i Josef Dobrovský. Livora podporoval, zvláště pak finančně, svého synovce na studiích. Nejprve na klatovském gymnáziu, kam Karel Hostaš nastoupil v roce 1866 po složení zkoušek u augustiniánů v Domažlicích, a pak i později při studiu práv v Praze.

Když však „strýček“ v roce 1875 zemřel, musel se jeho chráněnec výrazně omezit, přivydělávat si doučováním a nakonec studium přerušit a nastoupit jako písař v právní kanceláři JUDr. Václava Sedláčka v Klatovech. Právě setkání s doktorem Sedláčkem však mělo pro Karla velký význam, neboť jeho nadřízený byl velice aktivní, jak v politickém, tak i společenském životě. Následně se však mladý Karel Hostaš opět vrátil do Prahy, kde v roce 1885 úspěšně odpromoval na právnické fakultě. Čtyři roky vykonával právní praxi v Praze, aby se posléze vrátil do Klatov a založil si zde vlastní advokátní kancelář.

Tou dobou se mu také dostala k vyřízení pozůstalost po Františku Jungovi, proslulém sběrateli starožitností a kuriozit. Hostaš, který se tou dobou již výrazně zajímal o národopis, přesvědčil Václava Sedláčka, aby prosadil odkoupení Jungovy sbírky městským úřadem. Tímto krokem tak město za 500 zlatých získalo základ pro budoucí městské muzeum, jehož zakladatelem, prvním ředitelem i správcem sbírek v jedné osobě se stal právě Karel Hostaš.

Vedle správy a konzervace sbírkových předmětů se Hostaš aktivně účastnil archeologických vykopávek v okolí Klatov, nezanedbával ale ani publikační činnost a vůbec jako první se zasloužil o propagaci památkové péče na Klatovsku, když spolu se dvěma kolegy sestavil Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém od pravěku do počátku XIX. století v politickém okrese klatovském. Díky své rozmanité odborné činnosti i bohaté bibliografii se brzy stal skutečně uznávanou osobností nejen na poli muzeologie, ale také v národopise, archeologii a regionální historii.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Karel Hostaš