Hradiště u Luhova

Luhov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří.

Historie

V poloze s pomístním názvem Vojenský tábor (asi 2 km jižně od obce) se nacházejí výrazné terénní pozůstatky hradiště pravěkého stáří. Hlinito-kamenité valy s příkopy vymezují oválnou plošinu (přes 9 ha) na strmé ostrožně nad ústím Žebráckého (dříve Mlýnského) potoka, jehož údolí je dnes částečně zatopeno vodní nádrží Hracholusky, do řeky Mže. Příčný val rozděloval prostor vnitřního hradiště na dvě části, obvodový val obsahuje stopy spečení. Nejsnazší přístup do hradiště byl od východu, kde proto vyrostla mohutná opevňovací soustava, sestávající původně ze čtyřnásobného valu, z něhož se dodnes dochoval zdvojený příčný val s příkopem. Hradiště bylo podle dosavadních poznatků využíváno ve střední a pozdní době bronzové (nálezy keramiky nynické kultury) a poté i v pozdní době halštatské. Nelze vyloučit ani využívání hradiště v raném středověku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.