Stříbro

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Královské město Stříbro bylo založeno v polovině 13. století na místě starší hornické osady, dnes patří mezi významná a lidnatá sídla západních Čech a pyšní se řadou kulturních památek.

http://www.mustribro.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro města Stříbro

Historické jádro města Stříbro
Stříbro bylo založeno v půli 13. století a budováno na pravidelném půdorysu, jádro obce se zbytky opevnění bylo roku 1992 díky svému historickému rázu prohlášeno městskou památkovou zónou.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1573 a 1574 v renesančním slohu, sakrální památka se vyznačuje sálovou dispozicí s opěrnými pilíři, v současné době probíhá postupná oprava a rekonstrukce svatyně.

Kostel sv. Petra ve Stříbře

Kostel sv. Petra ve Stříbře
Gotický kostelík svatého Petra stojí severovýchodně od Stříbra, v interiéru se nachází vzácný soubor nedávno restaurovaných nástěnných maleb ze 14. století.

Kostel Všech svatých ve Stříbře

Kostel Všech svatých ve Stříbře
Děkanský kostel Všech svatých ve Stříbře získal svou dnešní podobu pozdně barokní přestavbou v polovině 18. století, majestátně vyhlížející chrám se pyšní cenným vnitřním zařízením.

Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)

Minoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)
V klášteře minoritů, budovaném od půle 13. století a zrušeném roku 1785, dnes sídlí městské muzeum, z přilehlého kostela svaté Máří Magdaleny se zachovala pouze část obvodových zdí.

Fotografie neexistuje.

Mohylové pohřebiště u Stříbra
Skupina téměř třiceti mohyl, které ukrývá jehličnatý les rozprostírající se mezi obcemi Malovice a Butov, patří mezi nemnohá pravěká pohřebiště, jež se do současnosti dochovala v takřka neporušeném stavu. Do mohyl, tvořených vnitřní kamennou kons ...

Most s věží ve Stříbře

Most s věží ve Stříbře
Krásný renesanční most přes řeku Mži, který v polovině 16. století vybudoval španělský architekt Benedikt Volch z Ferrolu.

Radnice ve Stříbře (čp. 1)

Radnice ve Stříbře (čp. 1)
Patrně nejznámější stavbou ve Stříbře je krásná renesanční radnice z 16. století, zdobená novorenesančními sgrafity z konce 19. století

Sousoší ve Stříbře

Sousoší ve Stříbře
Mezi ozdoby Masarykova náměstí ve Stříbře se kromě věhlasné radnice řadí i vysoký barokní morový sloup. Dílo vytvořil roku 1740 slavný sochař Lazar Widemann. Sloup s akantovou hlavicí, který nese plastiku Panny Marie, spočívá na mohutném dvoupatrovém ...

Historie

Bývalé královské město Stříbro, druhé největší sídlo tachovského okresu, které bývalo v pramenech německé provenience uváděno pod názvem Mies, se rozkládá na obou březích řeky Mže. Jedno z důležitých center západních Čech leží zhruba v půli cesty mezi Plzní a Tachovem a díky své výhodné poloze dnes plní úlohu významného dopravního uzlu.

Předchůdcem Stříbra byla ve 12. století hornická osada situovaná blízko toku Mže. Prvními obyvateli byli havíři, kteří v nedalekých dolech od půle 12. věku dobývali drahý kov, což se záhy odrazilo v názvu lokality. Kolem roku 1240 byla stará vesnice opuštěna, sídliště bylo přeneseno na ostrožnu nad řekou, kde bylo založeno královské město. Jeho význam, bohatství a prosperita pramenily kromě horního podnikání ze skutečnosti, že jím procházela obchodní cesta z Plzně do Norimberku.

Pro české panovníky se podpora Stříbra formou privilegií stala prostředkem k upevňování královské moci v západních Čechách. Už v půli 13. století zasedal ve městě soud, který mohl trestat i hrdelní zločiny. Jan Lucemburský roku 1337 vyhlásil, že místní si mohou sami volit městskou radu a určovat složení soudního tribunálu. Císař Karel roku 1372 určil, že obec se má řídit právem Starého Města pražského. Za vlády Václava IV. probíhala obchodní válka Stříbra s nedalekými, slibně se rozvíjejícími Kladruby, která nakonec vyzněla jednoznačně ve prospěch Stříbrských. Roku 1382 panovník nařídil, aby všichni kupci a formani vezoucí zboží po cestě z Plzně do Tachova, Přimdy nebo Teplé povinně cestovali přes Stříbro. Ve 14. století byla osada opevněna pásem hradeb.

Už v předhusitské době stálo ve městě přes 300 domů, v nichž žilo takřka 2 000 obyvatel. Roku 1421 se před Stříbrem objevila Žižkova polní armáda, vojevůdce se však po krátkém váhání rozhodl vytáhnout raději proti hradu Krasíkovu. Roku 1426 obsadil dosud katolickou državu kališník Přibík z Klenové. Za vlády Jiřího z Poděbrad, kterého místní měšťané věrně podporovali, došlo k potvrzení starých privilegií i udělení nových výsad. Jelikož se zásoby drahých kovů v nedalekých dolech neustále tenčily, přeorientovala se v 15. století velká část havířů na těžbu olova. Roku 1498 byl vybudován obecní pivovar, místní pšeničné pivo se zakrátko stalo oblíbeným artiklem v Norimberku a dalších německých městech. Na přelomu 15. a 16. věku byl hospodářský rozmach Stříbra poněkud zpomalen sérií čtyř velkých požárů, naproti tomu 16. století, kdy zde působil velký počet řemeslníků sdružených v 11 ceších, bylo obdobím prosperity. Populační růst si vynutil vznik Horního a Dolního předměstí a rozšíření fortifikačního systému.

Za třicetileté války utrpělo Stříbro výrazné ztráty. Po skončení konfliktu se v něm nacházelo přes 40 pustých domů. Rychlou obnovu královského města umožnilo oživení těžby olova v místních dolech. Železnice byla do Stříbra dovedena roku 1871, kdy byla otevřena trať mezi Plzní a Chebem. Industrializace zde v 19. století takřka neproběhla, velká část nedalekého rudného revíru byla uzavřena na počátku 20. století. Stříbro bylo spolu s blízkým okolím od počátku národnostně smíšenou oblastí, až do konce druhé světové války zde převažovalo německé etnikum. Populační ztráty způsobené odsunem se však podařilo zacelit poměrně rychle. V současnosti má město přes 8 000 obyvatel.

Významné pověsti

Duch štol Duchmaus

Havíři, kteří pracovali v dolech, jež se nacházely v okolí Stříbra, si často vypravovali pověsti o Duchmausovi. Tento duch skal horníkům neustále škodil a snažil se je přivést do neštěstí, jeho úkolem totiž bylo střežit před lidmi poklady země. Někdy na sebe bral podobu syčivého průvanu, který se hnal štolami a zhášel kahany, jindy zaplavoval chodby vodou, své úmysly dával najevo také zavalováním vykutaných podzemních cest sutí a kamením. Oblíbenou kratochvílí zlého ducha bylo líčení různých nástrah na havíře, jednou jim schoval nářadí, ondy otevřel bludnou slepou chodbu. Duchmaus měl velkou lysou hlavu, šedou pleť, drobné tělíčko a hrb na zádech, bylo ho možno spatřit při přeskakování ze skály na skálu. Nosil hrubou plachetku a vždy u sebe měl železnou hůlku, kterou mohl bez nejmenší námahy lámat kameny.

Významné osobnosti

Jakoubek ze Stříbra

(asi 1375 Víchov - 9. 8. 1429 Praha)

Fotografie

Historické jádro města StříbroKostel Nanebevzetí Panny Marie ve StříbřeKostel sv. Petra ve StříbřeKostel Všech svatých ve StříbřeMinoritský klášter ve Stříbře (čp. 20)Most s věží ve StříbřeRadnice ve Stříbře (čp. 1)Sousoší ve Stříbře