Lestkov

Lestkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Osada Lestkov, která leží nedaleko Konstantinových Lázní, byla založena v průběhu 13. století, po skončení druhé světové válce byla těžce postižena odsunem německého obyvatelstva.

http://www.obeclestkov.cz/

Památky v oblasti

Kostel sv. Prokopa v Lestkově

Kostel sv. Prokopa v Lestkově
Původně gotický kostel svatého Prokopa v Lestkově, v 18. století zbarokizovaný, nedávno takřka podlehl zkáze, v současnosti probíhá pozvolná obnova svatostánku.

Sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Dominika v Lestkově

Sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Dominika v Lestkově
Na náměstí v Lestkově nalezneme dvě barokní sochy z 18. století, první z nich zpodobňuje svatého Dominika, druhá svatého Antonína Paduánského.

Historie

Lestkov, v jazykově německých pramenech nazývaný Leskau, se nachází v kopcovitém terénu přírodního parku Hadovka. Rozkládá se po obou stranách silnice, která tvoří spojnici mezi Planou a Konstantinovými Lázněmi.

První dochovaná písemná zpráva o osadě pochází z roku 1257. Držitelem lokality byl v polovině 13. století významný velmož Ratmír ze Skviřína, předek pánů ze Švamberka. Ve 14. a na počátku 15. věku na místní tvrzi sídlili členové lestkovské větve tohoto rodu, jejímž posledním představitelem byl Jan Rulant ze Švamberka, který za vlády Václava IV. působil v úloze královského podkomořího. Po skončení husitských válek, které se vesnice výrazným způsobem nedotkly, patřil Lestkov i se zdejším opevněným sídlem a vrchnostenským dvorem Jindřichu Bavorovi ze Švamberka. Roku 1463 byla obec vypleněna, příčinou byl nájezd ozbrojenců Jindřicha z Plavna, s nímž měl Jindřich Bavor vytrvalé spory. Lestkov byl zanedlouho přidružen k panství, jehož střediskem byl hrad Krasíkov. Bohuslav ze Švamberka udělil roku 1473 místním poddaným výměnou za věrnost, kterou mu prokázali v bojích proti stoupencům krále Jiřího, privilegium, podle něhož mohli provádět svobodné odkazy majetku.

V průběhu 15. století získal Lestkov charakter městečka. Počátek 16. věku přinesl měšťanům v krátkém časovém úseku hned několikeré polepšení práv, výsady povolovaly konání týdenního i výročního trhu. Roku 1544 se pánem osady stal Volf mladší z Krajku. Na sklonku třicetileté války byl Lestkov vypleněn Švédy, od roku 1659 byl součástí bezdružického panství. Od začátku 18. věku se v obci usazovali židé, kteří zde vytvořili nevelkou komunitu, jež byla bohužel zdecimována za druhé světové války.

Lestkov byl značně poznamenán odsunem příslušníků německého etnika, k němuž došlo po roce 1945. Před válkou zde žilo přes 800 obyvatel, v současnosti se ve vesnici trvale zdržuje pouze polovina tohoto počtu.

Významné pověsti

Lovec s bezhlavým psem

Zvlněná a zčásti zalesněná krajina kolem vesnic Lestkov, Stan a Vysoké Jamné je doslova protkána různými pověstmi a strašidelnými příhodami. V lese poblíž Stanu stával prý v minulosti zámek, který nesl název Spiegelfelde. V okolí bývalého panského sídla se dodnes o půlnoci zjevuje divoký lovec, kterého při obchůzkách doprovází bezhlavý černý pes. Místní německé obyvatelstvo mělo pro tajemného muže s širokým kloboukem a mechem místo vlasů a vousů označení Hajman nebo Hayman. Postava je obdobou českého Rýbrcoula, divého obra, který v hlubokých krkonošských hvozdech sváděl poutníky z bezpečných cest a stezek.

Fotografie

Kostel sv. Prokopa v LestkověSochy sv. Antonína Paduánského a sv. Dominika v Lestkově