Chodová Planá

Chodová Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Chodová Planá vstoupila do psané historie na počátku 14. věku, až do konce 16. století byla manským zbožím, po třicetileté válce se dlouho nacházela v držení rodu Haimhausenů.

http://www.chodovaplana.cz/

Památky v oblasti

Kaplička, sloup se sochou Panny Marie a hraniční kříž v Chodové Plané

Kaplička, sloup se sochou Panny Marie a hraniční kříž v Chodové Plané
Mezi státem chráněné drobné památky v Chodové Plané patří kamenný hraniční kříž z 15. století, barokní socha Panny Marie Bolestné a malá kaplička výklenkového typu.

Kostel sv. Jana Křtitele v Chodové Plané

Kostel sv. Jana Křtitele v Chodové Plané
Nejvýznamnější sakrální památkou Chodové Plané je barokní kostel svatého Jana Křtitele, který se pyšní působivým a dynamickým interiérem i rokokovým mobiliářem.

Fotografie neexistuje.

Pivovarské muzeum v Chodové Plané
Expozice věnovaná dějinám pivovarnictví v regionu je umístěna v historickém areálu pivovaru v Chodové Plané.

Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)

Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)
Barokní Starý zámek v Chodové Plané byl vybudován poté, co roku 1734 mohutný požár přivodil zkázu staršího renesančního vrchnostenského sídla.

Zámek Chodová Planá (čp. 196)

Zámek Chodová Planá (čp. 196)
Nový zámek v Chodové Plané nechal na počátku 20. století vybudovat šlechtický rod Berchem-Haimhausenů, novobarokní stavba bývala obklopena nádherným anglickým parkem s řadou romantických dekorací a krásných zákoutí.

Historie

Chodová Planá, v němčině známá pod názvem Kuttenplan, se rozkládá v mírně zvlněné krajině podél toku Plánského potoka, od východu na městys shlíží vrcholky nedalekého Slavkovského lesa. Obec leží po obou stranách silnice, která spojuje nedalekou Planou s Mariánskými Lázněmi.

První písemná zpráva, ve které se bezpochyby hovoří o Chodové Plané, pochází z roku 1316 a týká se místní tvrze, kterou v letech 1316 až 1319 ovládali rytíři Ctibor a Oldřich. Vesnice byla už ve 14. století součástí manské soustavy vybudované kolem tachovského hradu. Před rokem 1350 byl postaven kostel svatého Jana Křtitele, který se nejpozději v osmdesátých letech 14. století stal chrámem farním. Až do husitských válek byla Chodová Planá rozdrobena na několik dílů, které patřily různým držitelům, kolem roku 1437 byla scelena zásluhou některých členů rodu z Kočova.

Za takřka stoleté vlády rytířů z Kočova byla Chodová Planá povýšena na městečko, poprvé byla tímto přízviskem označena v písemnosti z roku 1514. O 21 let později koupil manské zboží šlechtic Hanuš Pluh z Rabštejna, jeho potomek Kašpar přičlenil Chodovou Planou k tachovskému panství, jehož zástavním držitelem v té době byl. Od roku 1547 podléhala osada přímo králi, který ji po 11 letech dědičně prodal Mikuláši Miřkovskému ze Stropčic, od něhož ji spolu s tvrzí a dvorem získal po roce rod Schirndingerů ze Schirndingu. Ve druhé půli 16. století zanikla lenní vazba místních pánů k tachovskému hradu.

Jelikož se Schirndingerové zapojili do českého stavovského povstání, nechal vítězný Ferdinand II. jejich statky zkonfiskovat. Výjimkou nebyla ani Chodová Planá, kterou panovník roku 1623 prodal bavorskému plukovníku Teodorovi z Haimhausenu. Jeho potomci drželi panství, které kromě městečka zahrnovalo zhruba deset vesnic až do konce feudalismu.Ve druhé polovině 19. století zasáhla Chodovou Planou i blízké okolí industrializace. Zprůmyslnění se dočkaly železářství, těžba mědi, kamence i skalice, rozvinula se také potravinářská výroba. Počátkem sedmdesátých let 19. století se díky zprovoznění železniční trati z Plzně do Chebu výrazně zlepšilo dopravní spojení městečka s okolním světem.

Chodová Planá si dodnes uchovala malebný charakter menšího sídla. Městys má zhruba 1 800 obyvatel a do obecného povědomí se v nedávné minulosti zapsal především svým pivovarem Chodovar.

Významné pověsti

Poklad na Lazurovém vrchu

Na Lazurovém vrchu, který se rozkládá východně od Chodové Plané, nalezne návštěvník zříceninu středověkého hradu. Skalnatá hora se měla podle pověsti dvakrát do roka otevírat, a to na Květnou neděli a Velký pátek přesně v okamžiku, kdy se v kostelech četly pašije, tedy evangelijní vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Vchod do podzemí střežil velký černý pes, avšak odvážlivec, který by se hrůzu nahánějícího zvířete nezalekl a sestoupil po schodišti pod zemský povrch, měl být za svou smělost královsky odměněn. Báje totiž praví, že vysoké podzemní místnosti byly vyplněny haldami stříbra a nebojácný poutník si mohl drahého kovu nabrat tolik, kolik sám unesl, nesměl ale otálet a pobývat zde příliš dlouho, jinak by se skála uzavřela a uvěznila jej ve svém nitru.

Významné události

Zapojení Chodové Plané do tachovské manské soustavy

Manská soustava byla formou středověké a raně novověké právní, správní a územní organizace vybraných částí Českého království. Centry jednotlivých okruhů byly královské hrady. Půda, vesnice, městečka, tvrze, dvory a další zboží v okolí těchto ohnisek zeměpanské moci byly spolu s určitými privilegii propůjčovány manům, kteří mohli pobírat užitky a výnosy ze statků plynoucí. Za to byli králi zavázáni protislužbami zpravidla vojenského charakteru. Manské okruhy se rozšířily pouze na části území českého středověkého státu, zpravidla v příhraničních oblastech, kde bylo v případě napadení nepřítelem nutné rychle shromáždit akceschopné ozbrojené síly. To byl také případ tachovské soustavy, organizované od druhé poloviny 13. století kolem královských hradů Tachov a Přimda. Explicitní zmínky o tom, že součástí tohoto systému byla i Chodová Planá, pocházejí ze 14. století. Tachovský manský okruh byl rozpuštěn na počátku 17. století, když jeho další existence pozbyla v podmínkách raně novověkého státu smysl.

 

Významné osobnosti

Zacharias Theobaldus

(1584 Horní Slavkov - 1627)

Fotografie

Chodová PlanáChodová PlanáKaplička, sloup se sochou Panny Marie a hraniční kříž v Chodové PlanéKostel sv. Jana Křtitele v Chodové PlanéStarý zámek v Chodové Plané (čp. 2)Zámek Chodová Planá (čp. 196)