Horní Jadruž

Horní Jadruž - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Ves Horní Jadruž se nachází v sousedství Chodského Újezdu, její historické jádro vrcholně středověkého původu bylo roku 1995 prohlášeno vesnickou památkovou zónou.

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Horní Jadruž
Horní Jadruž byla založena ve vrcholném středověku na pravidelném půdorysu, vesnická zástavba se soustředila kolem rozlehlé návsi.

Kamenný kříž v Horní Jadruži

Kamenný kříž v Horní Jadruži
Nedaleko silnice, která spojuje Horní Jadruž s Chodským Újezdem, lze spatřit vysoký kamenný kříž z poloviny 19. století, dílo místního kameníka Georga Böhma.

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní Jadruži

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní Jadruži
Na obecní návsi v Horní Jadruži můžeme spatřit dvě památkově chráněné sochy z první poloviny 19. století, první z nich zpodobňuje svatého Jana Nepomuckého, druhá svatého Vendelína.

Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)

Venkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)
Památkově chráněný soubor lidové architektury v Horní Jadruži sestává z několika selských usedlostí z 18. a 19. století, zčásti zděných a zčásti roubených.

Historie

Horní Jadruž, známá také pod německým označením Obergodrisch, je malebnou malou vsí, která se rozkládá v mírně kopcovité krajině východního podhůří Českého lesa. Obec leží v nadmořské výšce zhruba 520 metrů, zaujímá prostor po obou stranách silnice, která spojuje Chodský Újezd s Dolní Jadruží a dále pokračuje k městu Planá, jež je od Horní Jadruže vzdáleno necelých pět kilometrů východním směrem.

Soudě podle svého pravidelného půdorysu byla vesnice založena ve vrcholném středověku. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 14. století, konkrétně z let 1344 a 1379, není však snadné určit, zda se v pramenech hovoří o Jadruži Horní nebo Dolní, neboť ve středověku se mezi názvy obou sousedních vsí nerozlišovalo. Od 15. století se někdy používala označení Česká a Německá Jadruž, ale neumíme určit, které z nich se vztahovalo k Horní Jadruži.

Osada patřila od svého vzniku k nedaleké Plané, avšak v 16. století byla rozdělena mezi více majitelů, ke scelení dílů došlo až ve druhé polovině 17. věku. Jádrem zástavby byla už od založení lokality protáhlá dvouřadá náves přibližně obdélníkového tvaru, kterou dodnes zdobí několik malých rybníků. Součástí obce býval nyní zaniklý vrchnostenský dvůr. Důležitým znakem, který odkazuje k vrcholně středověkému urbanismu, byla pravidelně uspořádaná plužina, která navazovala na jednotlivá stavení. Při sestavování berní ruly, prvního českého katastru, vyšlo roku 1654 najevo, že ve vesnici hospodaří deset sedláků a nachází se zde celkem 16 rolnických usedlostí.

V pozdějších dobách se uvedené počty dramaticky neměnily, na počátku 21. století bychom v Horní Jadruži nalezli 23 domů a necelých 90 stálých obyvatel. Víska si dodnes zachovala ráz malého sídla zemědělského charakteru, krom toho si do značné míry udržela i původní historickou zástavbu a vrcholně středověké půdorysné uspořádání, díky čemuž byla roku 1995 prohlášena vesnickou památkovou zónou.

Významné pověsti

Kaple, po které se slehla zem

Nedaleko silnice, která vede z Horní Jadruže do blízkého Chodského Újezdu, stávala podle starobylé pověsti v dávných dobách velká kaple. Jednoho dne se prý svatostánek propadl do země a lidé si začali vyprávět, že pouze vyvolenému bude v budoucnu, až se země opět otevře, dovoleno, aby po 90 kamenných schodech sestoupil do podzemí, kde nalezne poklad. V sousední Dolní Jadruži se zase tradovalo, že okolo místního hospodářského dvora se občas procházel přízrak muže v černém, jehož oděv byl spoután koženým páskem s dobře viditelnou kovovou ozdobou. Postava zde údajně hledala poklad, který sem byl zakopán před dávnými věky.

Fotografie

Kamenný kříž v Horní JadružiSochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína v Horní JadružiVenkovské usedlosti v Horní Jadruži (eč. 1, čp. 11, 12)