Ostřetice

Ostřetice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Bývalá šosovní ves královského města Klatov vyniká zvláště zajímavou lidovou architekturou s převažující velkorysou kamennou zástavbou.

http://www.ostretice.cz/

Památky v oblasti

Dvě kapličky a boží muka v Ostřeticích

Dvě kapličky a boží muka v Ostřeticích
Pozdně středověký soubor lidové architektury doplňuje trojice drobných sakrálních památek, z nichž vyniká kaple na ostřetické návsi.

Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)

Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)
Mohutné kamenné sýpky jsou dnes charakteristickým znakem zvláště šosovních vsí. 

Historické jádro vsi Ostřetice

Historické jádro vsi Ostřetice
Bývalá šosovní ves královského města Klatov vyniká zvláště zajímavou lidovou architekturou s převažující velkorysou kamennou zástavbou.

Fotografie neexistuje.

Mohylník u Ostřetic
Okolí klatov bylo v pravěku velmi hustě osídleno, důkazem je řada zajímavých archeologických nalezišť. Jedním z nich je i mohylník doby bronzové nedaleko Ostřetic.

Historie

V těsné blízkosti města Klatovy se ve zvlněné klatovské kotlině nad údolím Točnického potoka nachází malá osada Ostřetice. Nejstarší zmínka o této vsi pochází z roku 1379, již tou dobou patřila do majetku blízkého královského města Klatov a jeho šosovní vsí zůstala až do konce feudalismu. V polovině 17. století zde berní komisaři napočítali 11 usedlostí, z toho však 10 selských. Nejvíce byly Ostřetice postiženy za napoleonských válek, kdy ves zachvátil požár a výrazně poškodil dřevěnou zástavbu. Dnes zde žije necelá stovka obyvatel a až na malé výjimky byl starobylý ráz obce setřen moderní přestavbou.

Půdorys a typologická skladba vsi odpovídají její příslušnosti ke královskému městu. Velmi kompaktnímu a sevřenému půdorysu vsi vévodí nevelká, svažitě neprůjezdní náves vykazující jasně středověký původ. Obklopují ji štítově, výjimečně okapově, orientované domy, obvykle přízemní, či s polopatrem. Náves až druhotně zaplnil ještě blok chalup. Z hlediska použitého materiálu výrazně převažuje kámen nad cihlou a dřevem. Skutečnou dominantou byly ještě donedávna čtyři mohutné kamenné věžové sýpky, které jsou charakteristické právě pro šosovní vesnice. Z nich jsou dnes k vidění již pouze dvě u usedlostí čp. 4 a 14. Za zmínku stojí také usedlost čp. 17 s klasicistní sýpkou a několik stodol s dekorativními cihlovými vyzdívkami větracích průduchů. Sakrální architekturu v Ostřeticích zastupuje drobná kaple na návsi a pozdně barokní kaplička na severovýchodním okraji vsi. Zajímavá jsou i sloupková boží muka z roku 1840 na severozápadní straně.

Ačkoli moderní výstavba ve 20. století výrazně poškodila architektonickou hodnotu tohoto souboru vesnických staveb, byly Ostřetice prohlášeny v roce 1995 vesnickou památkovou zónou.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Dvě kapličky a boží muka v OstřeticíchDvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)Historické jádro vsi Ostřetice