Milavče

Milavče - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Místo známé z pověstí o sv. Vojtěchovi. Léčivý pramen Vojtěška na návsi. Nedaleko byl nalezen slavný milavečský vozík (mohyly z doby bronzové).

http://www.milavce.cz/

Památky v oblasti

Kaple Vojtěška v Milavčích

Kaple Vojtěška v Milavčích
Šestiboká kaple se stanovou střechou nad pramenem Vojtěška.

Kostel sv. Vojtěcha v Milavčích

Kostel sv. Vojtěcha v Milavčích
Barokní kostel z let 1741 – 49, postaven dle projektu Antonína Spannbrucknera.

Škola v Milavčích (čp. 1)

Škola v Milavčích (čp. 1)
Budova bývalých Lázní z roku 1775, kde dnes sídlí obecní úřad a škola. Jde o budovu dole zděnou, v prvním patře roubenou, pobitou šindelem, s typickou mansardovou střechou. Střední vstup je zaklenut polokruhem a doprovázen pilastry nesoucími obdélný rámec. L ...

Historie

Milavče leží 5 km severovýchodně od Domažlic. K roku 1302 se dochovala zmínka o rytíři Prkošovi, který se psal „de Mylaves“, pocházel patrně z rodu pánů z hradu Starý Herštejn. Ve středověku patřila ves městu Domažlice.

Podle pověsti procházel krajem již roku 995 pozdější Svatý Vojtěch, kterého zde nenechal odpočinout místní pastýř. Zatroubil mu do ucha, když spal. Na místě vytryskl léčivý pramen. Pramen, zvaný Vojtěška, je dodnes ukryt pod nově opravenou kaplí na návsi. V obci je rovněž barokní kostel sv. Vojtěcha. Roku 2000 byla opravena fara, která opět slouží církvi. Oblíbené jsou místní vojtěšské poutě.
Po obvodu návsi se dochovalo několik bran s vodorovným překladem, např. v čele usedlostí čp. 31, 33/78, 34, 35. Východně od návsi stojí roubená chalupa čp. 44. U čp. 26 se dochoval malý zděný špýchar. Brána s překladem vede i do čp. 19, bývalého hostince U Lípy, na zdobené fasádě domu je letopočet 1927.
Milavče navštívila za svého pobytu na Domažlicku (1845 – 1847) i Božena Němcová, která často pobývala v sousedních Chrastavicích. Chodila sem „na hyjtu“ do statku „U Ševčíků“. Našla zde inspiraci pro svoji povídku „Obrázek vesnický“ o smutném konci dvou milenců. Povídka vznikla údajně na základě vyprávění jedné z místních žen, která vzpomínala na svoji někdejší lásku a na to, jak ji rodiče donutili provdat se za nemilovaného bohatého muže. Němcová dala příběhu ještě smutnější konec. 
V Milavčích se narodil herec Prozatímního a později Národního divadla Jiří Bittner (1846 – 1903). Na jeho rodném domě byla roku 1995 odhalena pamětní deska. Dalším slavným rodákem byl kontroverzní, ale dnes módní spisovatel a grafik Josef Váchal (1884 – 1969). Své knihy si vyráběl sám a pouze v několika kusech.  Například jeho nejznámější „Šumava umírající a romantická“ (1931) existovala původně pouze v jedenácti exemplářích.  Ve 30. letech 20. století chodíval do vsi hudební skladatel Jindřich Jindřich (viz Klenčí), sbíral zde lidové písně.
Při silnici do Chrastavic stával malý křížový kámen (dnes nezvěstný), který s oblibou malovali malíři. Místní farář František Lang zaznamenal příběh o jeho vzniku: Žena nesla na zádech těžkou nůši převázanou loktuší (velkým šátkem). Chtěla si odpočinout, postavila nůši na ohradu, ta se ale převážila a žena se na cípech loktuše uškrtila. 
Z Chrastavic nebo z Milavčí se můžete vydat po turistické značce k mohylám z doby bronzové, v mohyle velmože byl roku 1883 objeven milavečský vozík.

Významné pověsti

Sv. Vojtěch v Milavčích


Roku 995 se z Říma do Čech vracel biskup Vojtěch, pozdější sv. Vojtěch. Podle pověsti se právě zde dozvěděl o smutném konci většiny své rodiny, která byla vyvražděna na Libici. Smutný Vojtěch usedl do trávy a usnul. Ale ani ve spánku neměl mít klidu. Obecní pastýř šel kolem a spatřil spícího poutníka. A nenapadlo ho nic lepšího, než že mu zatroubil přímo do ucha. Vojtěch se lekl a vstal. Na místě vytryskl pramen, který měl léčivou moc. Místní nad pramenem, kterému říkali Vojtěška, postavili později kapli. A nezdárný pastýř? Ten za trest ohluchl místo světce. A od té doby nesměli místní pastýři troubit, ale jen práskat bičem. Zmíněná pověst je velmi stará. Najdeme ji např. už u barokního historiografa Bohuslava Balbína.

Významné události

Nález milavečského vozíku


Roku 1883 byl v jedné z mohyl v lese mezi obcemi Milavče a Chrastavice (Chrastavický les, Háj) nalezen kultovní předmět v podobě vozíku. Vozík byl v 90. letech 20. století odborně opraven německými archeology v Mohuči (Mainz). Dnes je uložen v Národním muzeu, kopie v Chodském muzeu v Domažlicích. Vozík popisuje Encyklopedie pravěku (2002) následovně: jde o „velkou kotlovitou nádobu z bronzového plechu, připevněnou na bronzovém podvozku se čtyřmi neotáčivými koly. Těchto vozíků, užívaných snad k obřadním účelům, se na různých místech Evropy našlo více, žádný však není stejný.“ (viz  Chrastavice, Mohylové pohřebiště u Chrastavic a Milavčí).

Významné osobnosti

Jiří Bittner

1846 – 1903

Josef Váchal

Fotografie

MilavčeKaple Vojtěška v MilavčíchKostel sv. Vojtěcha v MilavčíchŠkola v Milavčích (čp. 1)