Kostel sv. Prokopa v Lestkově

Lestkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Původně gotický kostel svatého Prokopa v Lestkově, v 18. století zbarokizovaný, nedávno takřka podlehl zkáze, v současnosti probíhá pozvolná obnova svatostánku.

Historie

Gotický kostel svatého Prokopa v Lestkově se v historických pramenech poprvé objevuje roku 1375. Po třicetileté válce musel být zanedbaný sakrální objekt kompletně zrekonstruován, neboť hrozilo jeho zřícení. Roku 1740 byla provedena další přestavba, která spočívala v opravě presbytáře, stržení původní lodi a jejím nahrazení novou barokní konstrukcí. Ani tím však změny neskončily, neboť kolem roku 1780 proběhla další vlna úprav, byť tentokrát spíše kosmetického charakteru.

Hlavní částí chrámu je obdélníková loď s půlkruhově vypouklými středy bočních stěn, k níž od východu přiléhá presbytář s trojbokým závěrem. Ke kněžišti se na severu přimyká sakristie, nad níž se tyčí hranolová věž krytá bání s lucernou. Západní průčelí stavby je zakončeno trojúhelníkovým štítem, fasáda kostela je členěna pilastry, lizénovými rámci a obdélníkovými okny s půlkruhovými záklenky.

Nad vnitřními prostory lodi se dříve vypínal plochý strop s bohatými štukovými rámci, roku 1993 se však krov a střecha nad touto částí budovy zřítily. Zkáze odolala pouze bytelná valená klenba nad kněžištěm, zachovala se i vyklenutá kruchta na třech arkádách nesených dvěma mohutnými hranolovými pilíři.

Kostel býval dříve vybaven početným barokním mobiliářem z 18. století, z něhož se zachoval pouze hlavní oltář portálového typu, který vznikl v závěru první třetiny 18. věku. Jeho dominantou je obraz svatého Prokopa z první půle 19. století, malbu doplňují sochy svatých Václava a Jana Nepomuckého.

Na podzim roku 1993 došlo k sesunu střechy nad lodí dlouhodobě zanedbávané a neudržované sakrální stavby. Reakcí na havarijní stav památky sice bylo provizorní zabezpečení obvodového zdiva budovy a oprava krovu i střechy nad presbytářem, následné dlouhé období nečinnosti však bylo příčinou pozvolné proměny kostelní lodi v ruinu. Teprve v poslední době byl chrám zaklenut novou střechou, nyní dochází k jeho postupné obnově.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Prokopa v LestkověKostel sv. Prokopa v LestkověKostel sv. Prokopa v Lestkově