Historické jádro města Rokycan

Rokycany - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Historický střed města se zbytky městského opevnění.

Historie

Rokycany prošly v minulosti poměrně složitým vývojem. Opevněná část města mohla být v minulosti menší, než v době historicky známé. Ve středověku dostalo město svoje základní schéma obklopené hradbami. Vzhled města dodnes ovlivnily dva rozsáhlé požáry v roce 1757 a 1784, při nich byla zničena značná část vnitřního města. Střed města byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou.

Městské opevnění původně tvořila hlavní městská hradba zpevněná baštami, před kterou byl na západní, jižní a východní straně vyhlouben příkop s vnějším valem a na straně severní a severovýchodní Mlýnská strouha. Pochází pravděpodobně z 15. nebo z 16. století. Na západní straně hradbu prolamovala Plzeňská brána, na východní straně Pražská brána, na severní straně Saská brána a další tři branky, na jižní straně mladší branka. Městské opevnění bylo postupně ničeno od konce 18. století, kdy došlo k rozprodeji parkánů. Kolem roku 1890 došlo k zasypání parkánu v severozápadní části města. V roce 1928 došlo k demolici hradby v severozápadní části města s věží adaptovanou na pavilon pro stavbu školy (dnes ZŠ T. G. Masaryka). Z městských hradeb zůstaly zachovány úseky hlavní městské hradby, příkop je v celém rozsahu zasypán a na vnějším valu byla založena hlavní městská okružní komunikace (Jiráskova a Třebízského ulice). Mlýnská strouha byla také zasypána. Všechny městské brány byly zbořeny, zůstaly pouze části bočních stěn Plzeňské brány (v čp. 22), severní část předstoupené mladší barokní Plzeňské brány (čp. 24) a mladší branky u čp. 91 a u čp. 135. Z Pražské brány zůstalo torzo pravděpodobně barbakánu v čp. 106. V Třebízského ulici se nachází pozdně gotická polokruhová bašta, do které byl v polovině 19. století vestavěn empírový zahradní patrový altán s pavlačí.

Fotografie

Historické jádro města RokycanHistorické jádro města RokycanHistorické jádro města RokycanHistorické jádro města RokycanHistorické jádro města Rokycan