Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)

Dobřív - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor venkovských usedlostí.

Historie

Venkovská usedlost čp. 5 zvaná U Vondrů. Nachází se v jižní části obce, po pravé straně silnice směrem na Rokycany. Podle stabilního katastru z roku 1839 stálo obytné stavení se sýpkou, chlévy a stodolou v dnešním obrysu. Roubený „srub“ se světnicí a komorou vyhořel roku 1901 a byl podobně jako chlévy přestavěn, ostatní se zachovalo dodnes. Později byla přistavěna kůlna. Jde o přízemní roubené obytné stavení s krytým zápražím, hrazeným na způsob pavlače na boční a průčelní straně s vyřezávanými sloupky. Roubení domu je doplněno bílou vymazávkou. Stavení má mohutný rozložitý štít, svisle bedněný střední díl a po stranách na diagonálu. Hodnotné jsou vstupní dveře s vyskládanými profilovanými prkny na diagonály a kovanými detaily. Interiér je upraven. Celkově tato usedlost patří k nejhodnotnějším stavebním souborům lidové architektury v obci. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 7 zvaná U Šafářů se nachází v jižní části obce, po levé straně silnice směrem na Rokycany. Usedlost, jejíž jednotlivé stavby jsou umístěny podél probíhající komunikace se skládá z obytného stavení s chlévy na severní straně dvora, štítem orientované k silnici. Proti dvornímu průčelí obytného stavení se nachází špýchar, východní stranu dvora uzavírá roubená stodola. Obytné přízemní roubeného stavení je o tří okenních osách. Stavba s typickou podbrdskou polovalbovou střechou, kryta pálenými taškami, je z boku převislá a zdobená mohutným bedněným nezdobeným štítem. Dispozice běžného typu je částečně zachována. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 13 se nachází na návsi. Areál statku zřejmě středověkého založení je písemně doložen před polovinou 18. století. Na plánu stabilního katastru je v dnešním rozsahu zakreslena obytná část usedlosti a stodola. Ostatní příslušenství se změnilo na přelomu století. V minulosti tvořilo čp. 12 a čp. 13 jeden celek. Usedlost se skládá z roubeného obytného stavení na západní straně dvora s navazujícími chlévy. Zadní, jižní část dvora, uzavírá roubená stodola. Jedná se o přízemní roubené stavení obrácené štítovým průčelím k návsi. Před průčelím probíhá pod předsazeným štítem pavlač s dekorativně řezanými sloupky a s prkenným pažením. Do návsi se obrací pár sdružených dvojdílných oken a jedno samostatné v prkenných rámech. Místnosti dvoutraktové dispozice jsou opatřeny trámovými stropy. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 16 zvaná U Zemanů se nachází v jižní části obce, západně od návsi. Areál statku zřejmě středověkého založení je poprvé doložen před rokem 1637. Podle stabilního katastru stálo obytné stavení i stodola na dnešních obrysech. Podle záznamu obecní kroniky to byl největší statek v obci, „zemanství“ bylo dlouho v držení rodu Frýjaufů. Ke statku patřil i výměnek. Není vyloučeno, že vznik obytné budovy spadá až do 17. století. Jde o rozměrné přízemní roubené stavení na obdélném půdoryse, bokem orientované k cestě. Průčelí na severní straně člení tři dvojdílná okna, z nichž dvě jsou sdružená. Štít je zkosen polovalbou, v průčelí je předsazen. Na dvorní straně stavení střecha mírně přesahuje a kryje nově vydlážděné zápraží. Vnitřní prostory usedlosti jsou novodobě upravené. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 43 se nachází ve východní části obce, u silnice na Strašice. Objekt pochází patrně z druhé poloviny 18. století. Jedná se o chalupnickou usedlost, bez velkého hospodářského zázemí, sestává z přízemního roubeného obytného stavení, které pravděpodobně patřilo v minulosti zdejším kameníkům. Štít je svisle bedněn, střecha je předsazená, polovalbová. V sousedství obytného stavení stojí drobný roubený špýchárek. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 54 zvaná U Bucků se nachází nad Huťským rybníkem. Přízemní dům s roubenými stěnami založenými na vysoké kamenné podezdívce kryjící sklep má přízemí obytné části přístupné dřevěnými schody vedoucími na pavlač s bedněným parapetem a vyřezávanými sloupky. Štít je klasovitě skládaný do středního švu; ve štítě jsou dva vyřezávané otvory. Střecha je mansardová. Objekt patří do souboru hamernických obydlí. Vnitřní dispozice je dvoutraktová. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 164 zvaná U Vencláků se nachází pod hrází Huťského rybníka. V dubnu roku 1989 objekt vyhořel, v roce 1990 bylo rozhodnuto o jeho přemístění a rekonstrukci. Původně dům čp. 8 po přesunu na stávající místo (pozemek p. č. 20) získal nové čp. 164. Stavení zaznamenává plán stabilního katastru z roku 1839, předpokládá se, že vzniklo před rokem 1655. Jde o roubené přízemní obytné stavení. Štít je předsazen, svisle bedněn. Střecha je s polovalbou, krytá šindelem. Dvoutraktová dispozice obsahuje místnosti s trámovými stropy a částečně zachované otopné zařízení. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost E 95 zvaná U Kolářů, původně označena čp. 14, se nachází na jižní straně návsi. Levá strana dvora je vymezena obytným stavením, štítem obráceným do návsi. Na něj navazují stáje a výměnek. S malým odstupem za výměnkem je špýchar a chlévy. Areál statku zřejmě středověkého založení je doložen před rokem 1669. Na plánu stabilního katastru je zaznamenán obytný dům a protilehlá kůlna se sroubkem. Podle obecní kroniky ke statku náležel výměnek, jehož situace však není z dokumentace zřejmá. Roubená přízemní chalupa na obdélném půdorysu s bedněným zápražím do návsi má dvě okna a jedno okno sdružené. Přesahující štít je podepřený dekorativně řezanými sloupky pavlače. Dvoutraktově uspořádané místnosti mají trámové stropy s rákosovou omítkou, uvnitř je dům novodobě upraven. Dvorní průčelí obytné části je zčásti roubené. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)Venkovské usedlosti v Dobřívu (čp. 5, 7, 9, 13, 16, 43, 54, 164, eč. 95)