Historické jádro vsi Olešovice

Olešovice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Historické jádro Olešnice tvoří zajímavé patrové, venkovské usedlosti s hrázděnými patry soustředěné kolem svažité návsi.

Historie

Obec je příkladem středověkého lokačního sídla kolem svažité obdélníkové návsi ze tří stran obestavěné frontou štítově orientovaných usedlostí. Severní strana návsi byla původně nezastavěná. Druhotná zástavba vznikala jihovýchodně od návsi, u silnice do Krs, a několik staveb bylo postaveno i na severním okraji obce.

V obci se dochoval hodnotný ucelený soubor lidové architektury severního Plzeňska, především patrové domy se zděnými klasicistními přízemky a hrázděnými patry. U celé řady usedlostí se dochovaly také klenuté brány, zděné stodoly, či chlévy s půdními nadezdívkami, často z neomítnutého cihelného zdiva. I proto byly Olešnice v roce 1995 vyhlášeny vesnickou památkovou zónou.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.