Historické jádro vsi Nynice

Nynice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Zástavba je situována kolem oválně svažité návsi s rybníkem.

Historie

Nynice jsou příkladem středověké klášterní kolonizační vsi. Dnešní půdorysné rozložení ale pochází až z doby znovuvysazení ve 14. století. Zástavba je situována kolem oválně svažité návsi s rybníkem. Usedlosti kolem jsou uspořádány radiálně, náves byla neprůjezdná, přístupná ze záhumení cesty od jihu a rokliny vodoteče od severu. Je možné, že toto uspořádání mělo i obrannou funkci a že ves byla ve středověku jednoduše hrazená. Později se na severovýchodě obce rozvinula drobnější domkařská zástavba a původní jednoduchá urbanistická struktura se trochu znepřehlednila. Kromě celé řady dochovaných venkovských usedlostí za zmínku stojí i kaple sv. Kateřiny a stavba sokolovny od Hanuše Zápala.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.