Sídliště Babiny u Vlkova

Vlkov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Výšinné sídliště Babiny se nachází nedaleko vesnice Vlkov. Lokalizováno bylo v roce 1961.

Historie

Na výrazném buližníkovém skalisku na levém břehu Bradavy se asi 1 km západně od vesnice Vlkov nachází eneolitické výšinné sídliště chamské kultury, zvané podle polesí Babiny. Sídliště bylo lokalizováno roku 1961. Na vrcholu skály se nachází plošina, na níž byla ve vývratu zjištěna černě zbarvená kulturní vrstva, jež obsahovala keramiku (miskovité nádoby s nálevkovitě otevřeným okrajem, zlomky zdobené slámováním atd.) a kamenné nástroje (např. sekyrky). Nový výzkum lokality proběhl v letech 2007 a 2008.

Zastoupení šňůrové výzdoby vytvářející zavěšené trojúhelníky a ojedinělá výzdoba brázděným vpichem hovoří pro dataci souboru nálezů do pozdního období chamské kultury. Spektrum kamenných nástrojů zahrnuje prakticky všechny hlavní kategorie využívané v eneolitu, tedy broušenou a štípanou industrii, brusy a brousky, drtiče, zrnotěrky. Z hlediska použitých surovin dominují lokální zdroje.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.