Zámek Velké Dvorce (čp. 1)

Velké Dvorce - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, rokoko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Pustnoucí rokokový zámek z 18. století na západním okraji obce Velké Dvorce.

Historie

Na západním okraji příhraniční obce Velké Dvorce, poněkud stranou od okolní zástavby, se nachází rokokový zámek. V první polovině 16. století stál ve východní části vsi poplužní dvůr, který náležel k hradu Přimdě, ležícímu necelé tři kilometry západním směrem. Do roku 1591 přibyly ke statku mlýn, pila a ovčín, samotná vesnice byla v písemných pramenech poprvé zmíněna v úplném závěru 16. věku. Součástí areálu bylo vrchnostenské obydlí, které zhruba kolem roku 1600 převzalo funkce nedávno opuštěné Přimdy. Panské sídlo bylo využíváno do 18. století, sloužilo především hospodářským potřebám dvora, posléze bylo přestavěno na sýpku.

Nový zámek vznikl na konci 17. století v opačné části vsi, než ve které se rozkládal šlechtický statek. Barokní objekt byl krátce po roce 1750 rokokově upraven a rozšířen. Klasicistní obnovy se rezidence dočkala v průběhu 19. století. Rekonstrukce spočívala v obnově fasád, stržení vstupní průčelní věže a vybudování velkých mansardových střech nad jednotlivými křídly komplexu. Roku 1906 proběhla dílčí adaptace, díky níž panské sídlo získalo dnešní podobu. Východní průčelí bylo doplněno balkonem a ozdobným štítem, přibyla terasa s balustrádou, k severovýchodnímu nároží byla připojena polygonální věžička. Rod Krakovských z Kolovrat vlastnil hospodářský dvůr ve Velkých Dvorcích do roku 1945, poté zámek přešel pod správu státu. Byla v něm umístěna různá vzdělávací zařízení, poskytoval útočiště úředníkům Státního statku Tachov, část byla po určitou dobu upravena na hostinec. Počátkem devadesátých let byl v rámci restitucí navrácen potomkům původního majitele, zakrátko byl odprodán soukromé společnosti. Posledními opravami, které v současnosti prázdná a zchátralá stavba podstoupila, byly rekonstrukce krovů a střešní krytiny, proběhnuvší roku 1967, a zajišťovací práce, k nimž došlo krátce po roce 1989. Od té doby kdysi honosná rezidence ostudným způsobem pustne. Stejný osud potkal i cenný zámecký park. Záchrana obou památek je bohužel v nedohlednu.

Čtyřkřídlá patrová budova je kryta mansardovou střechou. K jižní části objektu přiléhají další dva trakty, z nichž jeden je jednopatrový a druhý přízemní. Východnímu průčelí vévodí zvlněný vystouplý balkon, který je podepřen sloupy, a na němž se kdysi nacházela balustráda. Nad ním se tyčí prohnutý štít s kolovratským znakem. Obdélníková okna jsou zdobena členitými, různě tvarovanými římsami. Čtvercový půdorys stavby vytváří uvnitř prostor pro nádvoří s barokní kašnou, které je lemováno arkádami na pilířích. Zatímco pokoje v přízemí jsou opatřeny křížovými klenbami s lunetami, místnosti v patře jsou většinou plochostropé.

Fotografie

Zámek Velké Dvorce (čp. 1)Zámek Velké Dvorce (čp. 1)