Kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně

Svojšín - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Pozoruhodný kostel starého založení s masivní románskou věží, barokně přestavěným presbytářem a lodí.

Historie

V severní části malé obce Svojšín se v těsném sousedství a pozoruhodné vzájemné konfiguraci nachází hospodářský dvůr, zámek, kostel a fara. Jestliže románský chrám svatého Petra a Pavla přitahuje zájem odborníků svým neotřelým architektonickým řešením a spletitým stavebním vývojem, pozornost návštěvníků poutá spíše svým neobvyklým a originálním vzhledem.

Svatyně byla vybudována kolem roku 1158 a zpočátku byla opatřena emporou, tedy panskou tribunou, ze které přihlížela bohoslužbám vrchnost. Její současná podoba je do značné míry výsledkem rozsáhlé novověké rekonstrukce, kterou se však zatím nepodařilo ani přibližně datovat. Velká část původního kostela byla během ní rozebrána, zachována zůstala pouze hranolová věž a severní stěna lodi. Kolem torza staré stavby vyrostl nový chrám, oproti svému předchůdci zvětšený, který byl po roce 1713 zbarokizován. Není vyloučena ani možnost, že začátku 18. století se románský svatostánek dočkal v nezměněné podobě, rozšíření a barokní úprava by se v takovém případě uskutečnily současně. Dnešní stav znalostí a vědomostí nám nedovoluje rozhodnout, která varianta odpovídá skutečnosti. Stavební zásahy provedené od sklonku druhého decennia 18. století měly pouze kosmetický charakter. Roku 2009 proběhla oprava fasády, díky čemuž vytváří sakrální památka harmonický celek se sousedící profánní pamětihodností, rovněž nedávno rekonstruovaným zámkem.

Takřka čtvercová loď plynule přechází v architektonicky neodlišený a polygonálně ukončený presbytář. Valeně sklenuté kněžiště je obklopeno patrovým ochozem, který se do vnitřního prostoru kostela otevírá polokruhovými oblouky, a z něhož lze vstoupit do sakristie a oratoře. Ze západní strany uzavírá loď masivní věž z tesaných kvádrů, v jejíž horní části se nad sebou nacházejí dva pásy sdružených románských oken. V podvěží nalezneme čtvercovou místnost, sklenutou čtyřmi poli křížové klenby na střední sloup. Většina zařízení chrámu pochází ze 17. a 18. století, o něco mladší je empírový hlavní oltář. Gotické výtvarné umění zastupují socha svatého Šebestiána z konce 15. století a slavná Madona svojšínská, deskový obraz z doby kolem roku 1410. Originál díla je dnes uložen v Národní galerii v Praze, ve svojšínském svatostánku se nachází pouze kopie.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla ve SvojšíněKostel sv. Petra a Pavla ve SvojšíněKostel sv. Petra a Pavla ve SvojšíněKostel sv. Petra a Pavla ve SvojšíněKostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně