Hospodářský dvůr v Tlučné

Tlučná - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Historie

Již k roku 1115 se ves Tlučná uvádí jako příslušenství kladrubského kláštera. Ve 14. století náležela klášteru v Chotěšově, od nějž ji v roce 1561 získal do zástavy Jiřík Strojetický ze Strojetic. Později náležela k panství Křimice. Moderní historie lokality je spojena s rozvojem hornictví na Nýřansku (bývalá hornická kolonie se rozkládá na západním okraji obce). Vesnice je rozdělena tokem Vejprnického potoka a novodobě i železniční tratí na severní a jižní polovinu, přičemž severní části historicky dominoval rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr. V jeho areálu bylo identifikováno renesanční panské sídlo, jež prozrazovala dochovaná sgrafita. Objekt však v roce 1995 vyhořel a v roce 2000 byl spolu s přilehlými chlévy, stájemi a stodolou beze zbytku zbořen. Ze dvora zůstala zachována jen mohutná kamenná barokně-klasicistní sýpka a kaple s novogotickou fasádou.

Fotografie

Hospodářský dvůr v Tlučné