Kostel Všech svatých v Plzni-Severním předměstí

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel Všech svatých zřejmě patřil k zaniklé vsi Malice a byl tak nejstarším kostelem v dnešní Plzni, který disponoval farním právem.

Historie

Původně gotický kostel Všech svatých v Plzni na Roudné stojí na místě starší románské stavby, jejíž pozůstatky jsou zachované ve zdivu sakristie. Předpokládá se, že tento svatostánek je totožný s malickým kostelem, který do roku 1322 měl farní právo nad rodící se Plzní. Až poté, co toto privilegium přešlo na kostel sv. Bartoloměje, stal se pouze kostelem filiálním. Záhy poté byl kostel také přestavěn, tuto vývojovou fázi dokládají kružby oken, půlkruhový portálek a sakristie. Středověkého původu je také soukromá kaple napojená k severní stěně presbytáře, jež je zaklenuta netradiční trojdílnou obkročnou klenbou. Za obléhání Plzně byla stavba sice poškozena, ale záhy opravena a již roku 1460 znovu vysvěcena biskupem Mikulášem Malenotským. V 16. století se proměnilo v důsledku opevňování Plzně okolí kostela. Někdy na přelomu 16. a 17. století byl interiér vyzdoben výmalbami s náboženskými motivy a nápisy. Neklidná první polovina 17. století s sebou přinesla především útrapy spojené s Mansfeldovým dobytím Plzně, tou dobou si totiž v prostorách zdejšího kostela udělali jeho vojáci ovčinec. Až v roce 1743 se Všichni svatí dočkali barokní úpravy, kterou realizoval plzeňský architekt Jakub Auguston. Řada menších nevýznamných zásahů pokračovala ještě v 19. a 20. století.

V roce 1944 kostel utrpěl během bombardování Plzně, největší ztrátou bylo zničení hlavního barokního oltáře, který byl opatřen sochou Srdce Páně a obrazem Všech svatých. Záhy po válce byly válečné škody odstraněny. Celkové opravy se kostel dočkal až v 80. letech 20. století, které završilo opětovné vysvěcení kostela, jehož se zhostil František Radkovský.

Starobylý kostelík Všech svatých je nejen výjimečnou památkou z hlediska stáří samotné stavby, ale i díky výzdobě interiéru. Nejstarším vnitřním prvkem bylo Oplakávání Krista z počátku 15. století, které je nyní uschováno v Západočeském muzeu. Cenná je též o sto let mladší soška Madony. Za pozornost stojí vnitřní malby či břevno s nápisem na vítězném oblouku datované do roku 1699. Věž kostela pak ukrývá původní kostelní zvon ze 16. století. Přímo v kostele je dochováno 5 náhrobníků. Vlastní kostel byl též od chvíle svého vzniku obklopen hřbitovem.

Fotografie

Kostel Všech svatých v Plzni-Severním předměstí