Bývalý panský dvůr ve Štěnovicích (čp. 162)

Štěnovice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko, neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rozsáhlý hospodářský dvůr sousedí se štěnovickým zámkem. Z areálu vyniká především někdejší dům správce objektu.

Historie

Z budov panského dvora ve Štěnovicích jsou nejstarší pozdně barokní klenuté objekty chlévů při silnici se zdobeným štítem. Kvalitní stavbou je novorenesanční správcovský dům (čp. 162) v čele dvora. Na obdélném půdorysu stojí přízemní budova s podkrovím a polovalbovou střechou. Západní průčelí podél silnice člení šest okenních os s obdélnými dřevěnými okny, opatřenými na vnější straně novorenesančními kovanými mřížemi. Nad římsou je plocha členěna hrázděním. Po stranách vstupu jsou dvě drobné niky se štukovými mušlemi, nade dveřmi plastický pás tvořený hrázděním.

Uprostřed dvora je zděná kolna se sedlovou střechou. Obě podélná průčelí člení pilastry a rám pod římsou. První chlév původně navazoval přímo na dům správce, dnes je oddělen vjezdem. Přízemní zděná stavba na obdélném půdorysu je krytá sedlovou střechou. Druhý chlév na půdorysu písmena L uzavírá dvůr na severní straně. Brána mezi domem správce a chlévem je tvořena dvojicí zděných sloupů s patníky, které jsou nahoře ukončeny kamennou koulí. Vrata jsou dvoukřídlá, zdobně kovaná. Objekt má soukromého majitele a je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.